Incheba Expo Bratislava

Pravidlá pre návštevníkov

Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087 (ďalej len „Incheba“)

PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV v areáli Incheba
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky osoby vstupujúce/vchádzajúce do areálu

1. Zakúpením vstupenky a / alebo predložením pozvánky pri vstupe do areálu a / alebo vstupom do areálu vyjadruje každý návštevník súhlas s podmienkami stanovenými v týchto pravidlách a okamihom vstupu do areálu sa tieto pravidlá stávajú pre každého návštevníka záväznými, a to po celú dobu pobytu v areáli. Návštevníkom a / alebo verejnosťou sa na účely týchto pravidiel rozumie osoba, ktorá vstúpi do areálu Incheba, a to aj vrátane zástupcov médií.

2. Návštevník je povinný v záujme ochrany majetku, šetrne zaobchádzať so zariadením, vybavením a majetkom v areáli Incheba. Pri spôsobení škody na zariadení, vybavení a majetku je návštevník povinný škodu v plnej výške uhradiť spoločnosti Incheba.

3. Vstup do areálu oprávňuje návštevníka k prehliadke výstav a veľtrhov, alebo zúčastniť sa podujatia.

4. Vstup je jednorázový a doklad (vstupenka, pozvánka) platí na jeden vstup počas jedného dňa.

5. Návštevník pri kúpe vstupenky neobdrží daňový doklad z ERP (elektronická registračná pokladnica) alebo VRP (virtuálna registračná pokladnica), nakoľko daňovým dokladom je samotná vstupenka a pri predaji vstupeniek (cenín) podľa § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu Zákona č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov spoločnosť nie je povinná evidovať tržbu v ERP alebo vo VRP.

6. Návštevník je povinný dodržiavať a rešpektovať ústne a písomné príkazy, zákazy, informácie a výstrahy oznámené formou bezpečnostných tabúľ.

7. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny členov strážnej služby a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh výstav, veľtrhov a podujatí.

8. Návštevník je povinný za účelom oprávnených záujmov usporiadateľa predložiť na vyžiadanie strážnej služby: osobný doklad k nahliadnutiu na preukázanie totožnosti, parkovaciu kartu, alebo povolenie na vstup/vjazd.

9.Návštevník je povinný na vyžiadanie od strážnej služby poskytnúť ku kontrole osobnú batožinu.

10. Návštevníkovi nie je povolené:

 • prevádzkovať reklamnú činnosť (rozdávať reklamné prospekty, letáky, reklamné predmety, fotografovať a filmovať za účelom zárobku, robiť prieskumy a iné obdobné činnosti) bez súhlasu Incheba
 • prevádzkovať obchodnú činnosť bez súhlasu Incheba
 • propagovať násilie, náboženskú či rasovú neznášanlivosť
 • pohybovať sa mimo chodníka a vyznačených ciest a vstupovať na zatrávnené plochy
 • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov
 • pohybovať sa na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach, kolobežkách, chodúľoch, skákacích topánkach bez súhlasu Incheba
 • priniesť alkohol, omamné a iné toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety, chemické látky, veci a látky hygienicky škodlivé, látky použiteľné ako zápalný prostriedok a používať prostriedky, ktoré môžu pôsobiť horenie
 • fajčiť mimo miest vyhradených na fajčenie, vo výstavných halách a v interiérových priestoroch je prísny zákaz fajčenia
 • bezdôvodne používať prostriedky slúžiace na hasenie požiaru – hasiace prístroje, hydranty
 • zostať v areáli po ukončení výstavy, veľtrhu alebo podujatia

11. Návštevník je povinný správať sa tak, aby svojím správaním nezapríčinil vznik požiaru (napr. dodržiavať zákaz fajčenia a pod.) a je povinný plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany, najmä na vyznačených miestach.

12. Pri vzniku požiaru je každá osoba povinná uhasiť požiar, ak jej to situácia dovoľuje. K haseniu požiaru použiť hasiaci prístroj. Ohlásiť požiarny poplach: kričaním horí alebo použitím tlačidlového hlásiča požiaru.

13. V prípade evakuácie z ohrozených priestorov:

 • návštevník je povinný riadiť sa pokynmi protipožiarnej asistenčnej hliadky a veliteľa objektu a v prípade príchodu hasičskej jednotky poslúchnuť výzvu veliteľa zásahu
 • návštevník je povinný na evakuáciu používať len únikové východy, ktoré sú k tomu určené a sú vyznačené.

14. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície, osôb, ktoré zodpovedajú za evakuáciu a pokynmi usporiadateľskej služby.

15. V prípade vzniku úrazu je návštevník povinný kontaktovať bezpečnostného technika na t. č.: +421 911 659 902 a výstavnícky servis osobne alebo na t. č.: +421 2 6727 2691 za účelom spísania záznamu o úraze.

16. Incheba nezodpovedá za stratu vecí, ktoré návštevník prinesie a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním, alebo konaním tretích osôb v rozpore s podmienkami týchto pravidiel.

17. Incheba si vyhradzuje právo zamedziť vstupu do výstavného areálu, alebo vyviesť z areálu každú osobu, ktorá porušila tieto pravidlá a to bez náhrady vstupného


PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV prichádzajúcich do areálu Incheba motorovým vozidlom
Tieto pravidlá sú zaväzné pre všetkých vodičov motorových vozidiel

1. Parkovisko je prevádzkované ako platené a nestrážené. Vodič je povinný sa riadiť týmito pravidlami.

2. Vodiči motorových vozidiel musia dodržiavať dopravné značenie v areáli Incheba.

3. Vjazd a výjazd v areáli je určený cez vjazdové a výjazdové brány.

4. Vodič je povinný riadiť sa pokynmi organizátora a členov strážnej a usporiadateľskej služby.

5. Parkovanie vozidiel je povolené výlučne na vyhradených parkovacích miestach, pokiaľ usporiadateľská alebo strážna služba neurčí inak.

6. Držiteľ platnej parkovacej karty na vyhradenom parkovacom mieste je povinný viditeľne umiestniť parkovaciu kartu za čelné sklo vozidla.

7. Vodič je vždy povinný vozidlo uzamknúť.

8. V prípade ponechania vozidla mimo vyhradeného parkovacieho miesta a na miestach, ktoré bránia prevádzke, obsluhe a zásahom pri poruchových, havarijných, či mimoriadnych situáciách alebo pri požiari bude vozidlo z areálu odtiahnuté.

9. Incheba nezodpovedá za zničenie, poškodenie alebo odcudzenie vozidla, ani za veci v ňom uložené.

10. Parkovanie v areáli po úhrade parkovného je jednorázové.

11. Motorové vozidlá musia opustiť areál do skončenia prevádzkovej doby. Porušenie je pokutované čiastkou 200 Eur na 1 deň.

12. Nočné parkovanie je umožnené len s povolením Incheba.

13. Nočné parkovanie bez povolenia je spoplatnené. Poplatok je povinný vodič uhradiť vopred a zaparkovať môže iba na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré mu určí usporiadateľská alebo strážna služba.

14. Parkovanie a vjazd vo výstavných halách je zakázaný.

15. Maximálne povolená rýchlosť v areáli je 20 km/hod.

16. V prípade vzniku škody je vodič povinný informovať usporiadateľskú alebo strážnu službu na telefónnom čísle +421 903 209 657 a informovať políciu na telefónnom čísle 112, alebo 158

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV v areáli Incheba

1. Usporiadateľ informuje, že monitorovanie areálu Incheba kamerovým systémom je vykonávané za účelom oprávnených záujmov usporiadateľa pre zaistenie ochrany majetku a zdravia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Záznamy sú uchovávané 15 dní.

2. Usporiadateľ informuje, že za účelom oprávnených záujmov vytvára na propagačné účely obrazovú dokumentáciu z akcií v areáli Incheba. Návštevníci na obrazových záznamoch nebudú identifikovaní. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má návštevník právo požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie svojich osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Tieto pravidlá a informácie nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018.