Puncový úrad SR

Puncový úrad SR bude na výstave podávať odbornej i laickej verejnosti informácie ohľadne činnosti Puncového úradu SR,  splnenia si ohlasovacej povinnosti,  zápisu do registra PÚ SR,  žiadosti pridelenia zodpovednostnej značky, legislatívy v oblasti  uvádzania  výrobkov z drahých kovov na slovenský a európsky trh. Ďalej pre návštevníkov výstavy bude bezodplatne vykonávať skúšky rýdzosti drahých kovov, identifikáciu označenia výrobkov z drahých kovov.

Poslaním PÚ SR ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania výrobkov z drahých kovov je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncový úrad Slovenskej republiky na základe Puncového zákona č.  94/2013  Z. z., kontroluje uvádzanie a následný predaj výrobkov z drahých kovov na slovenský trh, z časti aj na trhy krajín Európskej únie a do členských krajín Viedenského dohovoru. Nosnou činnosťou Puncového úradu SR je skúšanie a označovanie výrobkov z drahých kovov domácej a zahraničnej produkcie. K hlavnej náplni úradu patrí odhaľovanie výrobkov a materiálov nezhodných s predpísanými technickými a legislatívnymi normami. Činnosť Puncového úradu je vykonávaná na dennej báze, na štyroch pracoviskách /Bratislava, Trenčín, Levice, Košice/ v rámci čo najefektívnejšieho poskytovania služieb podnikateľským subjektom a občanom.  Ďalšou významnou   činnosťou úradu je tavenie materiálov z drahých kovov a vykonávanie chemických analýz na určovanie obsahu drahých kovov, v tovaroch a veciach predkladaných aj nepodnikateľskými subjektmi.

Puncový zákon patrí do kategórie právnych noriem slúžiacich na ochranu spotrebiteľa a to predovšetkým v oblasti dodržiavania zákonom stanovenej rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov z drahých kovov a tiež aj pri dovoze tovarov z drahých kovov.

Puncový úrad SR má dohľad nad razbou mincí a medailí z drahých kovov, kde dodržanie obsahu drahého kovu je jedným z kritérií pre povolenie ich razby.