Incheba Expo Bratislava

Ochrana osobných údajov

Podmienky používania webovej stránky www.incheba.sk a zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Poskytované služby na stránke Incheba, a.s. vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky www.incheba.sk, vrátane použitia cookies.

Spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava ako prevádzkovateľ  (ďalej len „prevádzkovateľ“) má aplikované organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Účely spracúvania osobných údajov

Prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame osobné údaje ktoré sú nevyhnutné:

  1. na účely registrácie žiadostí o ponuku, objednávok a opatrení potrebných pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s klientom Incheba, a.s.,
  2. na zaslanie odpovedí na Vaše otázky,
  3. na zasielanie našich informačných letákov (newsletter).

Formulár pre vystavovateľov

Vystavovatelia môžu pred uzatvorením zmluvy zaslať kontaktné údaje a doplňujúce informácie prostredníctvom formulára „Chcete u nás vystavovať?“, ktorý je rámci sekcie webstránky „Veľtrhy a výstavy“.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v žiadosti o vypracovanie ponuky v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefón a e-mail, bude vykonávané na účely predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Kontaktné údaje sú spracovávané interným CRM systémom prevádzkovateľa a/alebo nástrojmi tretích strán, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené riadne sprostredkovateľské zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov zo žiadosti o ponuku bude 3 roky. Osobné údaje po uzatvorení zmluvy budú spracúvané 10 rokov.

Formulár „Napíšte nám“

Formulárom „Napíšte nám“ môžete zaslať vaše námety, otázky. Spoločnosť Incheba, a.s. nevykonáva analýzu či odosielateľ správy je vlastníkom poskytnutej e-mail adresy.

Zaslanie osobných údajov z formulára „Napíšte nám“ bude považované za poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vami poskytnutých údajov nevyhnutných pre zaslanie odpovede podľa čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Doba spracúvania osobných údajov zo žiadosti o odpoveď bude 1 rok.

Na základe Vašej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať na spracúvanie osobných údajov; máte právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti o zasielanie Expo News do emailu

Ak sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu našich informačných letákov „Expo News“, potrebujeme k tomu vašu e‑mailovú adresu. Zasielanie informačných letákov v rámci „priameho marketingu“ bude vykonávané podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Na poskytnutú e-mail adresu bude zaslaná správa, v ktorej môžete aktivovať zasielanie našich informačných letákov (Expo News). Potvrdením prihlásenia udelíte Váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na uvedený účel podľa čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

Zo zasielania informačných letákov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v každom z našich nasledujúcich e-mailov s informačným letákom, alebo zaslaním Vašej žiadosti na adresu incheba@incheba.sk s popisom žiadosti.

Ak súhlas na zasielanie nebude zaslaný do troch mesiacov, e-mail adresa bude z našej evidencie vymazaná. Opätovné prehlásenie na zasielanie informačných letákov predĺži uvedenú dobu čakania na aktivovanie. Po zaslaní Vášho súhlasu so zasielaním budú osobné údaje spracúvané do odvolania vášho súhlasu, teda do odhlásenia zo zasielaním letákov.

Zasielanie informačných letákov (Expo News) a spracúvanie žiadostí o odvolanie súhlasu bude vykonávané prostredníctvom technických prostriedkov spoločností MailChimp so sídlom v USA alebo ECOMAIL.CZ so sídlom v Európskej únii.

Služba MailChimp využíva technické prostriedky v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti MailChimp ako plne vyhovujúcu.

Na základe Vašej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať na spracúvanie osobných údajov; máte právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Monitorovanie kamerovým systémom

Monitorovanie výstavného areálu kamerovým systémom je vykonávané za účelom oprávnených záujmov INCHEBA, a.s. podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia GDPR a v s súlade s usmernením č. 3/2020 Európskeho výboru na ochranu údajov o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa a kontrolu dodržiavania pravidiel pre návštevníkov areálu. Monitorovanie je vykonávané aj pre zaistenie ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby podľa Čl. 6 odseku 1 písmena d) Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocuje existenciu uvedeného oprávneného záujmu a potrebu monitorovania. Monitorovanie je vyvážené, nie sú ním ohrozené základné práva a slobody. Videozáznamy sú zhotovované len za účelom preukázania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutých osôb. Pred vstupom do areálu je viditeľne umiestnený piktogram, ktorý informuje o monitorovaní priestorov predajne a o účele monitorovania. Doba uchovávania záznamov je 15 dní. Videozáznamy nie sú poskytované tretím stranám.

Zabezpečenie webstránok

Poskytovateľom infraštruktúry pre prevádzkovanie web stránky www.incheba.sk je spoločnosť GoUP s.r.o., s ktorou má spoločnosť Incheba, a.s. uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia GDPR. Všetky dáta z web stránky www.incheba.sk sú pri prenose chránené šifrovaným pripojením prostredníctvom protokolu SSL.

Cookies

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá na Vašom počítači, keď navštívite webové stránky. Neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Váš web prehliadač využíva bezpodmienečne potrebné (technické) cookies za účelom zabezpečenia základnej funkčnosti našej web stránky. Naša webová stránka bez týchto technických cookies nemôže plnohodnotne fungovať. Údaje týchto cookies nie sú zdieľané s tretími stranami ani nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

Na základe Vášho súhlasu pre analýzu používania našich web stránok budeme využívať za účelom našich oprávnených záujmov aj „štatistické“ cookies, prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť naše web stránky potrebám používateľov s využitím Google Analytics.

Na základe Vášho súhlasu budeme využívať aj tzv. „marketingové“ cookies pre zobrazovanie relevantných reklám s využitím nástrojov Adform, Google Ads Remarketing.

Google Analytics

Na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR používame webovú analytickú službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“) na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a za účelom ich optimalizácie. Pre daný účel sú používané súbory cookies.

Informácie z Google Analytics sa na základe Vášho súhlasu používajú na analýzu používania našich webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu a na prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP adresy sú anonymizované. Služba Google Analytics používa iba časť adresy IP na odvodenie geolokácie Vášho počítača. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics sú na webovej stránke Google Analytics.

Informácie generované z Google Analytics sa prenášajú na server Google v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Údaje sa prenášajú a ukladajú v šifrovanom formáte. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej strane len za okolností, keď to vyžaduje zákon.

Cookiebot

Naša web stránka využíva tzv. cookie lištu, ktorá umožňuje povoliť a využívať aj iné ako bezpodmienečne potrebné (technické) cookies a poskytuje prehľad, ktoré cookies môže využívať naša web stránka. Informácie o poskytnutí súhlasu s používaním cookies pre našu stránky sú uchovávané 1 rok. Údaje nie sú uložené, prenášané, zálohované a / alebo obnovované mimo Európskej únie.

Adform

Je platforma pre reklamnú technológiu. Použitie technológie pixel je založené na poskytnutí Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 odeskom 1 písmenom a) nariadenia GDPR. Anonymizované údaje cookies spracúva spoločnosť  Adform A/S, Wildersgade 10B, 1st floor, DK-1408 Copenhagen, Denmark. Na základe Vášho súhlasu sú spracúvané údaje: anonymizovaná IP adresa, navštívené web stránky, zobrazenia a interakcie s obsahom a reklamami, ID mobilnej reklamy. Údaje sa vymažú, len čo už nebudú potrebné na účely spracovania, najneskôr však do 13 mesiacov. Cookie budú vymazané po 60 dňoch. Je možné, že údaje z Adform budú prenášané mimo krajín EU, napr. do USA. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné odvolať kliknutím na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Google Ads Remarketing

Google Ads Remarketing je remarketingová služba. Použitie cookies je založené na poskytnutí Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 odeskom 1 písmenom a) nariadenia GDPR. Údaje spracúva spoločnosť Google Inc. („Google“). Informácie generované z Google Analytics sa prenášajú na server Google v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Údaje sa prenášajú a ukladajú v šifrovanom formáte. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej strane len za okolností, keď to vyžaduje zákon. Na základe Vášho súhlasu sú spracúvané údaje: anonymizovaná IP adresa, navštívené web stránky, trvanie návštevy, ďalšie údaje o používaní webových stránok. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné odvolať kliknutím na https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Aké máte práva

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).