Incheba Expo Bratislava

Ochrana osobných údajov

Podmienky používania webovej stránky www.incheba.sk a zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Poskytované služby na stránke Incheba, a.s. vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky www.incheba.sk, vrátane použitia cookies.

Spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava ako prevádzkovateľ  (ďalej len „prevádzkovateľ“) má aplikované organizačné a technické opatrenia  na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Účely spracúvania osobných údajov

Prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame osobné údaje ktoré sú nevyhnutné:

  1. na účely registrácie žiadostí o ponuku, objednávok a opatrení potrebných pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s klientom Incheba, a.s.,
  2. na zaslanie odpovedí na Vaše otázky,
  3. na zasielanie našich informačných letákov (newsletter).

Formulár pre vystavovateľov

Vystavovatelia môžu pred uzatvorením zmluvy zaslať kontaktné údaje a doplňujúce informácie prostredníctvom formulára „Chcete u nás vystavovať?“, ktorý je rámci sekcie webstránky „Veľtrhy a výstavy“.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v žiadosti o vypracovanie ponuky v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefón a e-mail, bude vykonávané na účely predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Kontaktné údaje sú spracovávané interným CRM systémom prevádzkovateľa a/alebo nástrojmi tretích strán, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené riadne sprostredkovateľské zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov zo žiadosti o ponuku bude 3 roky. Osobné údaje po uzatvorení zmluvy budú spracúvané 10 rokov.

Formulár „Napíšte nám“

Formulárom „Napíšte nám“ môžete zaslať vaše námety, otázky. Spoločnosť Incheba, a.s. nevykonáva analýzu či odosielateľ správy je vlastníkom poskytnutej e-mail adresy.

Zaslanie osobných údajov z formulára „Napíšte nám“ bude považované za poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vami poskytnutých údajov nevyhnutných pre zaslanie odpovede podľa čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Doba spracúvania osobných údajov zo žiadosti o odpoveď bude 1 rok.

Na základe Vašej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať na spracúvanie osobných údajov; máte právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti o zasielanie Expo News do emailu

Ak sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu našich informačných letákov „Expo News“, potrebujeme k tomu vašu e‑mailovú adresu. Zasielanie informačných letákov v rámci „priameho marketingu“ bude vykonávané podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Na poskytnutú e-mail adresu bude zaslaná správa, v ktorej môžete aktivovať zasielanie našich informačných letákov (Expo News). Potvrdením prihlásenia udelíte Váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na uvedený účel podľa čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

Zo zasielania informačných letákov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v každom z našich nasledujúcich e-mailov s informačným letákom, alebo zaslaním Vašej žiadosti na adresu incheba@incheba.sk s popisom žiadosti.

Ak súhlas na zasielanie nebude zaslaný do troch mesiacov, e-mail adresa bude z našej evidencie vymazaná. Opätovné prehlásenie na zasielanie informačných letákov predĺži uvedenú dobu čakania na aktivovanie. Po zaslaní Vášho súhlasu so zasielaním budú osobné údaje spracúvané do odvolania vášho súhlasu, teda do odhlásenia zo zasielaním letákov.

Zasielanie informačných letákov (Expo News) a spracúvanie žiadostí o odvolanie súhlasu bude vykonávané prostredníctvom technických prostriedkov spoločností MailChimp so sídlom v USA alebo ECOMAIL.CZ so sídlom v Európskej únii.

Služba MailChimp využíva technické prostriedky v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti MailChimp ako plne vyhovujúcu.

Na základe Vašej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať na spracúvanie osobných údajov; máte právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Zabezpečenie webstránok

Poskytovateľom infraštruktúry pre prevádzkovanie web stránky www.incheba.sk je spoločnosť GoUP s.r.o., s ktorou má spoločnosť Incheba, a.s. uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia GDPR. Všetky dáta z web stránky www.incheba.sk sú pri prenose chránené šifrovaným pripojením prostredníctvom protokolu SSL.

Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania, prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Naša webová stránka bez týchto cookies nemôže plnohodnotne fungovať. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok a to definovaním vhodných nastavení pre váš web prehliadač. Váš web prehliadač je možné nastaviť tak, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi je uvedených na:

Google Analytics

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich optimalizácie používame webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“) na účely oprávnených záujmov spločnosti Incheba, a.s. v súlade s článkom 6 odeskom 1 písmenom f) nariadenia GDPR. Pre daný účel sú používané súbory cookies.

Informácie z Google Analytics sa používajú na analýzu používania našich webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu a na prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP adresy sú anonymizované. Služba Google Analytics používa iba časť adresy IP na odvodenie geolokácie Vášho počítača. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics sú na webovej stránke Google Analytics.

Informácie generované z Google Analytics sa prenášajú na server Google v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Údaje sa prenášajú a ukladajú v šifrovanom formáte. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej strane len za okolností, keď to vyžaduje zákon.

Aké máte práva

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).