Pridané:

Stanovisko RÚVZ Bratislava ku Dňom Vianoc v Inchebe

V uplynulých dňoch sa v niektorých médiách objavili dohady o tom, či je možné organizovať Dni Vianoc v Inchebe.

Radi by sme v tejto záležitosti zdôraznili, že Incheba v maximálnej miere dodržiava všetky opatrenia a nariadenia, ktoré smerujú k ochrane zdravia. Inak tomu nie je ani v prípade Dní Vianoc v Inchebe, ktoré sú vianočnou predajnou platformou, a nie typickými vianočnými trhmi alebo hromadným podujatím, ktoré sú z hľadiska šírenia koronavírusu rizikové.

Vďaka predajnému charakteru Dní Vianoc v Inchebe nedochádza k zvýšenej koncentrácii osôb a úzkemu dlhodobému kontaktu návštevníkov. Dovoľujeme si poukázať aj na stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava:

Odborní pracovníci RÚVZ Bratislava hlavné mesto vykonali v priestoroch areálu výstaviska Incheba, a. s. na Viedenskej ceste v Bratislave štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení stanovených vyhláškami hlavného hygienika Slovenskej republiky – v súvislosti s konaním Dní Vianoc v Inchebe na tomto výstavisku – s nasledovnými zisteniami:

  • vstup do (oploteného) areálu bol personálom Incheby kontrolovaný/regulovaný – aj čo sa týka povoleného počtu vstupujúcich návštevníkov (vo vzťahu k veľkosti podlahovej výmery budovy výstaviska), ako aj čo sa týka zabezpečenia dezinfekcie rúk a kontroly telesnej teploty návštevníkov;
  • v interiérových priestoroch výstaviska sa uskutočňoval predaj rôzneho nepotravinárskeho (priemyselného) tovaru, ale aj potravinárskeho tovaru (balených potravín a kávy do uzatvárateľného kelímku so sebou), avšak s vylúčením konzumovania pokrmov a nápojov v interiéri; v interiéri sa prostredníctvom prítomnej SBS služby vykonávala priebežná kontrola protiepidemických opatrení (nosenie rúšok, kontrola dodržiavania odstupov, zákaz sústreďovania sa návštevníkov na jednom mieste a pod.);
  • k dispozícii boli toalety pre návštevníkov a predajcov zvlášť – s dostatkom toaletných potrieb a priebežne udržiavaných v náležitej čistote a poriadku s možnosťou dezinfekcie rúk; priebežne bola vykonávaná dezinfekcia dotykových plôch (kľučky, držadlá …);  
  • vo vonkajšom priestore výstaviska (pred budovou) sa nachádzalo 5 stánkov s predajom občerstvenia návštevníkom (hlavne teplé nápoje, trdelníky), avšak bez možnosti sedenia a s dodržiavaním sociálneho odstupu.

Na všetky predajné stánky/miesta majú ich prevádzkovatelia so spoločnosťou Incheba, a. s. uzatvorené príslušné nájomné zmluvy.

Bolo zistené, že nejde o hromadné podujatie (vianočný trh), ale akciu predajného charakteru.

V čase uskutočňovania štátneho zdravotného dozoru nebolo zistené porušovanie ustanovení vyhlášok vydaných hlavným hygienikom Slovenskej republiky.“