Pridané:

Pravidlá súťaže "Vianočná tombola"

VIANOČNÁ TOMBOLA

Pravidlá súťaže „Vianočná tombola“

Úvod

Spoločnosť Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 211 087, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 10/B (ďalej ako „Incheba“) vyhlasuje súťaž s názvom „Vianočná tombola“ (ďalej ako „Tombola“) podľa pravidiel uvedených v týchto pravidlách.

Súťaž sa uskutoční v termíne 1. – 17. 12. 2023 v priestoroch výstavno-kongresového centra Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7 , 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Centrum“).

Podmienky zaradenia do Tomboly

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v Tombole sa môže stať osoba, ktorá vyplní a odovzdá spoločnosti Incheba žrebovateľný kupón (ďalej ako „Kupón“), a ktorá zároveň súhlasí s pravidlami tejto súťaže.

Podmienkou pre zaradenie do tejto súťaže je, že súťažiaci na žrebovacom kupóne, ktorý je súčasťou vstupenky alebo výmenného dokladu za pozvánku na podujatie Dni Vianoc v Inchebe, vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, podpis a takto vyplnený Kupón vhodí do žrebovacieho boxu, ktorý je umiestnený v hale A1 Centra. Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.

Žrebovanie a výhry

Výhry v Tombole sú vystavené v sklenenej vitríne pri žrebovacom boxe v hale A1 Centra.

Odovzdané Kupóny budú zaradené do žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2023. Žrebovanie uskutoční porota zložená zo zástupcov spoločnosti Incheba. Pri žrebovaní budú akceptované len tie Kupóny, ktoré majú vyplnené osobné údaje potrebné pre identifikovanie súťažiaceho a e-mail adresu potrebnú pre zaslanie oznámenia o žrebovaní s výzvou na prevzatie výhry.

Informácie s výzvou na prevzatie výhry budú zaslané e-mailom, a to najneskôr do 22. decembra 2023. Výzva na prevzatie výhry sa považuje za doručenú momentom odoslania e-mailu organizátorom Tomboly, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa e-mail dostal vyžrebovanému súťažiacemu do dispozície a/alebo, či si ho prečítal.

Odovzdanie výhier

Výhry v Tombole budú vyžrebovaným výhercom odovzdané osobne v priestoroch výstavno-kongresového centra Incheba Expo Bratislava (podľa informácií od organizátora súťaže).

Podmienkou pre odovzdanie výhry v Tombole je, aby výherca spoločnosti Incheba a.s. poskytol svoje osobné údaje nevyhnutné pre evidovanie výhercu za účelom plnenia pravidiel súťaže v súlade s Článkom 6 odsek 1, písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Organizátor súťaže je oprávnený žiadať, aby výherca, ktorý v čase získania informácie o výhre v Tombole nedosiahol vek 18 rokov, bol pri preberaní výhry zastúpený svojim zákonným zástupcom, inak organizátor nebude povinný odovzdať výhru súťažiacemu.

Výhry nevyzdvihnuté najneskôr do 15. januára 2024 prepadajú a súťažiaci strácajú právo na ich odovzdanie.

Záverečné ustanovenia

Incheba nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti a to ani v prípade, že Inchebe bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Incheba najmä nie je zodpovedná za prípadné technické problémy, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Incheba nezodpovedá za splnenie daňových ani iných právnych povinností výhercami. Výhry nie je možné súdne vymáhať. Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie osobných údajov na Kupóne.

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyžrebovania výhercov súťaže za účelom plnenia súťažných pravidiel podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Osobné údaje uvedené na vyplnených žrebovacích kupónoch budú počas trvania súťaže bezpečne uložené v uzamknutom žrebovacom boxe. Osobné údaje budú spracúvané len osobami poverenými organizátorom súťaže a v súlade s Nariadením GDPR.

Organizátor súťaže bezprostredne po ukončení žrebovania zlikviduje všetky žrebovacie kupóny s osobnými údajmi, ktoré neboli vyžrebované.  Doba uchovania osobných údajov výhercov súťaže je 10 rokov. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti na adresu organizátora súťaže má právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom; žiadať o opravu osobných údajov; žiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.