Pridané:

Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj a jazdi“

I. Úvod

Spoločnosť Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 211 087, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 10/B (ďalej ako „Incheba“ alebo „organizátor“) vyhlasuje spotrebiteľskú súťaž s názvom „Vyhraj a jazdi“ (ďalej ako „Súťaž“) podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách a podmienkach spotrebiteľskej súťaže.

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a podmienkami spotrebiteľskej súťaže (ďalej len ako „Pravidlá“).

Súťaž sa uskutoční v termíne 7. – 10.3.2024 v priestoroch výstavno-kongresového centra Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7 , 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Centrum“).

II. Podmienky zaradenia do Súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v Súťaži sa môže stať osoba, ktorá vyplní a odovzdá spoločnosti Incheba žrebovací kupón (ďalej ako „Kupón“), a ktorá zároveň súhlasí s Pravidlami.

Podmienkou pre zaradenie do Súťaže je, že súťažiaci na žrebovacom kupóne, ktorý je súčasťou vstupenky alebo výmenného dokladu za pozvánku na výstavu Motocykel v Inchebe, vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, podpis a takto vyplnený Kupón vhodí do žrebovacieho boxu, ktorý je umiestnený v hale A1 Centra. Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.

III. Trvanie Súťaže

Súťaž sa koná v termíne od 7.3.2024 (9:00) do 10.3.2024 (16:30). Na riadne zapojenie sa do Súťaže a získanie účasti v Súťaži je potrebné v čase trvania Súťaže splniť všetky podmienky účasti uvedené v čl. II. Pravidiel.

IV. Žrebovanie, výhry a ich zdanenie

Odovzdané Kupóny budú zaradené do žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 10.3.2024 o 16:30 v priestoroch Centra. Vyhodnocovanie a žrebovanie podmienok zaradenia do Súťaže podľa podmienok uvedených v čl. II. Pravidiel a žrebovanie výhercov vykoná zamestnanec Incheby. V prípade, že žrebovací kupón nebude vyplnený kompletne, žrebovanie sa bude opakovať.

Výhrami zaradenými do spotrebiteľskej súťaže sú:

  1. cena:

hlavná výhra – skúter značky Suzuki Address 125

  1. cena:

detská elektrická motorka BMW R1200 RT 12V

  1. – 5. cena:

vstupenka pre 2 osoby na preteky Majstrovstiev Európy ťahačov na okruhu (9.6.2024) FIA ETRC:

  • Vstup na A tribúnu
  • Vstup na paddock
  • Vstup na pretekársku dráhu pred štartom pretekov – Grid Walk
  • Vstup do vojenského múzea

Každý výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky na telefónne číslo účastníka spotrebiteľskej súťaže uvedenom na žrebovacom kupóne, a to najneskôr do 15.3.2024. Výhercom budú zo strany organizátora poskytnuté aj doplňujúce informácie pre prevzatie výhry.

V. Odovzdanie výhier

Výhry v Súťaži budú vyžrebovaným výhercom odovzdané:

  • osobne v priestoroch výstavno-kongresového centra Incheba Expo Bratislava v prípade cien a) a b) podľa čl. IV Pravidiel
  • a poštou/kuriérom v prípade cien c) podľa čl. IV Pravidiel.

Podmienkou pre odovzdanie výhry v Súťaži je, aby výherca spoločnosti Incheba a.s. poskytol svoje osobné údaje nevyhnutné pre evidovanie výhercu za účelom plnenia pravidiel súťaže v súlade s Článkom 6 odsek 1, písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Spolu s výhrou organizátor odovzdá výhercovi aj doklad o hodnote výhry.

Organizátor súťaže je oprávnený žiadať, aby výherca, ktorý v čase získania informácie o výhre v Súťaži nedosiahol vek 18 rokov, bol pri preberaní výhry zastúpený svojim zákonným zástupcom, inak organizátor nebude povinný odovzdať výhru súťažiacemu.

Výhra c) podľa čl. IV Pravidiel bude výhercom odoslaná najneskôr do 14 dní odo dňa skontaktovania sa organizátora s výhercom a poskytnutia požadovaných údajov pre odoslanie zo strany výhercu. Výhry a) a b) nevyzdvihnuté najneskôr do 31.3.2024 prepadajú a súťažiaci strácajú právo na ich odovzdanie.

VI. Záverečné ustanovenia

Incheba nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti a to ani v prípade, že Inchebe bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Incheba najmä nie je zodpovedná za prípadné technické problémy alebo prípadné okolnosti „vis major“, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Incheba nezodpovedá za splnenie daňových ani iných právnych povinností výhercami. Incheba nie je zodpovedná ani za škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými výhrami. Výhry nie je možné súdne vymáhať. Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie osobných údajov na Kupóne. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane, ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo organizátor súťaže..

VII. Pravidlá spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyžrebovania výhercov súťaže za účelom plnenia súťažných pravidiel podľa Článku 6 odseku 1, písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len GDPR).

Osobné údaje uvedené na vyplnených žrebovacích kupónoch budú počas trvania súťaže bezpečne uložené v uzamknutom žrebovacom boxe. Osobné údaje budú spracúvané len osobami poverenými organizátorom súťaže a v súlade s Nariadením GDPR.

Organizátor súťaže bezprostredne po ukončení žrebovania zlikviduje všetky žrebovacie kupóny s osobnými údajmi, ktoré neboli vyžrebované.  Doba uchovania osobných údajov výhercov súťaže je 10 rokov. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti na adresu organizátora súťaže má právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom; žiadať o opravu osobných údajov; žiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.