Ministerstvo obrany SR

Vážené dámy, vážení páni,

vítam príležitosť prezentovať najnovšie výsledky modernizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2020, ktorý sa pod záštitou Ministerstva obrany SR bude konať v Bratislave.

V súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030 boli naštartované procesy rozsiahlej komplexnej modernizácie ozbrojených síl zameranej na modernizáciu a obmenu zastaranej techniky za novú, ktorá spĺňa  aktuálne požiadavky na taktické a operačné spôsobilosti.

Rýchly technologický vývoj a nové trendy vo vedení operácií vo svete predpokladá rozvoj spôsobilostí KIS zameraný na zvyšovanie úrovne podpory velenia a riadenia ozbrojených síl SR silami a prostriedkami moderných stacionárnych a mobilných systémov, vysokej dostupnosti dát s dôrazom na zabezpečení kybernetickej bezpečnosti. Priority Ministerstva obrany SR v oblasti zabezpečenia rozvoja komunikačných a informačných systémov sú zamerané na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vrátane dobudovávania utajovanej informačno-komunikačnej siete a jej prepojenie na stacionárne a mobilné KIS.

Som presvedčený, že v čase konania Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB bude môcť rezort obrany SR prezentovať odbornej aj laickej verejnosti kvalitatívny nárast ako v oblasti vojenskej techniky a výzbroje tak aj v oblasti personálnej pripravenosti k plneniu náročných úloh, ktoré vyplývajú zo stále sa modifikujúceho bezpečnostného prostredia.

IDEB 2020 poskytne výnimočnú príležitosť na oboznámenie sa s produkciou zahraničných výrobcov, k vytváraniu podnetov na nadviazanie spolupráce slovenského a zahraničného obranného priemyslu a tiež k rozvoju pracovných vzťahov s predstaviteľmi armád partnerských štátov, ktorých Ministerstvo obrany SR plánuje pozvať na tento veľtrh.

 

plk. Ing. Vladimír Kavický, PhD.
generálny riaditeľ sekcie modernizácie – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky