Incheba Expo Bratislava

Všeobecné podmienky účasti

Všeobecné podmienky účasti

Čl. I. ORGANIZÁTOR

Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 -7, 851 01 Bratislava V, Slovenská republika;

Registrácia Mestský súd Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 10/B; IČO: 00 211 087; IČ DPH: SK2020451411; Bankové spojenie: ČSOB a.s.; č. účtu: 584728213/7500; IBAN: SK30 7500 0000 0005 8472 8213; BIC (SWIFT KÓD) CEKOSKBX; KS: 0308; VS: číslo faktúry (ďalej len „organizátor“).

Čl. II. VYSTAVOVATEĽ A SPOLUVYSTAVOVATEĽ, REALIZÁTOR

VYSTAVOVATEĽ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá doručí na adresu organizátora podpísanú Záväznú prihlášku a organizátor v stanovenej lehote Záväznú prihlášku neodmietne. Vystavovateľ sa zaväzuje voči organizátorovi a bez výhrad súhlasí splniť všetky záväzky vzniknuté z dôvodu jeho účasti, účasti jeho spoluvystavovateľov a tiež za ním poverené subjekty na stavbu expozície a prepravnú spoločnosť.

SPOLUVYSTAVOVATEĽ je fyzická, alebo právnická osoba prezentujúca vo výstavnej expozícii vystavovateľa svoje exponáty, služby, reklamné panely, rollupy, firemné logá, prospekty, videoprezentácie a pod. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť spoluvystavovateľský poplatok pred začatím výstavnej akcie (ďalej len „VA“). Spoluvystavovateľ takto riadne zaregistrovaný bude v plnom rozsahu ako vystavovateľ uvedený v zozname vystavovateľov. V prípade, že vystavovateľ tak neurobí, zaväzuje sa uhradiť poplatok za spoluvystavovateľa a zmluvnú pokutu vo výške registračného poplatku, a to na základe faktúry vystavenej organizátorom.

REALIZÁTOR je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má v živnostenskom, alebo obchodnom registri oprávnenie vykonávať montáž a demontáž výstavných expozícií.

Čl. III. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTI A PRIDEĽOVANIE VÝSTAVNÝCH PLÔCH

1. Základnou podmienkou pre účasť na VA je riadne vyplnená a podpísaná Záväzná prihláška, ktorú vystavovateľ doručí organizátorovi poštou, mailom, faxom alebo osobne.
2. Podpisom Záväznej prihlášky sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať Všeobecné podmienky účasti, Technicko-bezpečnostné predpisy a Organizačné pokyny.
3. Prihláška doručená organizátorovi je pre vystavovateľa záväzná, a to aj v prípade, že organizátor nemôže splniť všetky požiadavky vystavovateľa.
4. Prijatím prihlášky od vystavovateľa sa zmluvný vzťah medzi vystavovateľom a organizátorom považuje za uzatvorený. Výnimka z tohto pravidla nastáva iba v prípade, že organizátor v lehote piatich pracovných dní odo dňa prijatia prihlášky oznámi vystavovateľovi, že prihlášku odmieta. Vystavovateľovi nevzniká nárok na náhradu škody. V prípade, že organizátor neodmietne prihlášku od vystavovateľa, zašle mu zálohovú faktúru za registračný poplatok a prenájom výstavnej plochy v stanovenej výške. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť registračný poplatok a nájomné za objednanú výstavnú plochu v termíne, ktorý je uvedený na faktúre. Dňom úhrady je pripísanie finančných prostriedkov na účet organizátora.
5. Organizátor prenajíma výstavnú plochu a vyhradzuje si právo rozhodovať o prijatí, krátení, rozšírení alebo odmietnutí Záväznej prihlášky bez udania dôvodu.
6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje zložiť kauciu najneskôr pri registrácii za podmienok uvedených v Katalógu služieb.
7. Vystavovateľ sa zaväzuje prevziať plochu najneskôr do 12.00 hod. v deň pred začatím VA. Výnimku povoľuje iba organizátor. V prípade neprevzatia plochy vystavovateľom v určenom termíne, organizátor si vyhradzuje výlučné právo s neprevzatou plochou voľne disponovať. Vystavovateľ nemá nárok na vrátenie platby ani na akúkoľvek inú finančnú náhradu.
8. Vystavovateľ sa zaväzuje, že obsadí iba výstavnú plochu, za ktorú zaplatil. Ak má vystavovateľ záujem o rozšírenie objednanej plochy, je povinný písomnou formou požiadať organizátora. Rozšírenie výstavnej plochy je možné len s písomným súhlasom organizátora za podmienok uvedených v Záväznej prihláške.

Čl. IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť organizátorovi registračný poplatok, cenu za prenájom výstavnej plochy a objednané služby v termíne, ktorý je uvedený na faktúre.
2. Neuhradenie nájomného, registračného poplatku a služieb v plnej výške v lehote uvedenej na faktúre zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, na základe čoho je organizátor oprávnený od zmluvy odstúpiť. Vystavovateľ sa v takom prípade zaväzuje zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu v plnej výške z objednaného plnenia. Zaplatením zmluvnej pokuty záväzky zmluvných strán zanikajú.
3. V prípade, že vystavovateľ zruší svoju účasť po podpísaní Záväznej prihlášky, zaväzuje sa uhradiť organizátorovi storno poplatok v plnej výške nájomného za plochu, registračný poplatok a objednané služby.
4. Vystavovateľ sa zaväzuje oznámiť organizátorovi písomnou formou zrušenie účasti, ktoré musí byť preukázateľne doručené organizátorovi. Ak vystavovateľ nezruší účasť týmto spôsobom, je povinný okrem storno poplatkov uvedených v bode 3 tohto článku uhradiť organizátorovi všetky škody vzniknuté jeho neúčasťou.
5. V prípade reklamácie úhrady faktúr je vystavovateľ povinný doručiť písomnou formou reklamáciu do 14 dní od prijatia faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.
6. V prípade reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom je vystavovateľ povinný bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou, doručiť reklamáciu organizátorovi najneskôr do ukončenia VA. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.
7. Ak vystavovateľ nesplnil všetky svoje záväzky voči organizátorovi, organizátor si vyhradzuje právo výstavnú expozíciu a exponáty zadržať a uskladniť na náklady a riziko vystavovateľa. Organizátor si vyhradzuje právo po uplynutí 30 dní, ak vystavovateľ svoje záväzky nesplnil, výstavnú expozíciu a exponáty predať verejne, resp. súkromne, alebo použiť podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo dofakturovať rozdiel medzi príjmom z predaja a pohľadávkami vystavovateľa.
8. V prípade, že je na vystavovateľa pred, alebo počas VA vyhlásený konkurz a vystavovateľ žiada o vyrovnávacie konanie, prípadne vstupuje do likvidácie, organizátor si vyhradzuje výlučné právo odstúpiť od zmluvy a organizátorovi ostáva nárok na všetky platby.
9. V prípade, že sa VA neuskutoční, budú všetky Záväzné prihlášky a pridelené výstavné plochy považované za zrušené a vystavovateľom budú vrátené platby, ktoré uhradili po odpočítaní nákladov spojených s doterajším zabezpečením VA do 90 dní od neuskutočnenia VA.
10. Výška nájomného za krytú a vonkajšiu výstavnú plochu je  uvedená v Záväznej prihláške. Každý začatý m2 sa počíta ako celý. Najmenšia pridelená krytá výstavná plocha je 6 m2 a vonkajšia výstavná plocha 12 m2. Výnimku udeľuje výlučne organizátor.
11. Vystavovateľ nie je oprávnený prenechať jemu pridelenú výstavnú plochu, alebo jej časť do podnájmu (alebo do užívania z akéhokoľvek titulu a akýmkoľvek spôsobom). Na uvedené potrebuje vystavovateľ  výslovný a vopred udelený písomný súhlas organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas bez udania dôvodu. Porušenie tohto ustanovenia zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
12. Termíny uzávierok objednaných služieb sú stanovené v Organizačných pokynoch. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo objednané služby po termíne uzávierky neprijať.

Čl. V. EXPONÁTY

1. Vystavované exponáty a ponúkané služby musia byť v súlade so zameraním VA a v súlade s profilom vystavovateľov.
2. Maximálna hmotnosť exponátov je 300 kg/m2. Nad túto hranicu je potrebný písomný súhlas organizátora.
3. Preberanie výstavnej plochy, výstavnej expozície a exponátov vykonáva vystavovateľ, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade, že vystavovateľ, alebo ním splnomocnená osoba nebudú prítomní, bude exponát zložený na mieste, ktoré určí organizátor, a to na riziko a náklady vystavovateľa.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje exponáty odviezť v termíne demontáže.  Ak sa exponáty po termíne demontáže budú nachádzať vo výstavnom areáli, budú odvezené a uskladnené na riziko a náklady vystavovateľa/realizátora. Organizátor vydá exponáty vystavovateľovi/realizátorovi po úhrade nákladov za manipulačné a skladovacie služby.
5. Organizátor nezodpovedá vystavovateľom, spoluvystavovateľom a realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie exponátov bez ohľadu na to, či sa zničenie, alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení VA.

Čl. VI. COLNÉ A ŠPEDIČNÉ SLUŽBY

1. Vystavovateľ sa zaväzuje colné a špedičné služby objednať písomnou formou výlučne u organizátora za podmienok uvedených v Katalógu služieb.

Čl. VII. MONTÁŽ, PRIEBEH VA A DEMONTÁŽ

1. Organizátor určuje  termíny montáže, priebehu VA a demontáže, ktoré sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje dodržiavať. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo na zmenu termínov VA, času montáže, demontáže a otváracích hodín VA. Vystavovateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu.
2. Výnimka z času montáže je možná len s písomným súhlasom organizátora a za podmienok uvedených v Katalógu služieb. V posledný deň montáže nie je možné dobu montáže predĺžiť.
3. Vystavovateľ sa zaväzuje oboznámiť realizátora, spoluvystavovateľa a personál so Všeobecnými podmienkami účasti, Organizačnými pokynmi a Technicko-bezpečnostnými predpismi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok účasti a zaväzuje sa zabezpečiť ich dodržiavanie.
4. Vystavovateľ, ktorý si výstavnú expozíciu realizuje sám, alebo prostredníctvom realizátora, sa zaväzuje predložiť minimálne 1 mesiac pred začatím montáže:
a./ potvrdenie o realizátorovi výstavnej expozície (formulár 17 je súčasťou Katalógu služieb) a živnostenské oprávnenie, alebo výpis z Obchodného registra
b./ projektovú dokumentáciu výstavnej expozície na schválenie
c./ schválenú a potvrdenú projektovú dokumentáciu výstavnej expozície organizátorom (formulár 18 je súčasťou Katalógu služieb)
d./ na vyžiadanie predložiť doklady o úhrade výstavnej plochy, služieb a všetkých poplatkov súvisiacich s účasťou na VA
e./ poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou za podmienok uvedených v Katalógu služieb
f./ doklad o zložení kaucie
g./ menný zoznam všetkých pracovníkov montážnej skupiny
h./ platné osvedčenia pracovníkov, ktorí budú realizovať elektroinštaláciu podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., v prípade zváračských prác predložiť platný zváračský preukaz o spôsobilosti a v prípade špeciálnych činností predložiť tiež všetky požadované potvrdenia
i./ platnú revíznu správu o ochrannom a izolačnom stave el. strojov, prístrojov a zariadení, ktoré budú používané počas montáže, priebehu VA a demontáže. Všetky tieto povinnosti pre vystavovateľa/realizátora sú bližšie špecifikované v Katalógu služieb a v Organizačných pokynoch.
5. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje, že architektonické stvárnenie výstavnej expozície nesmie rušiť alebo obmedzovať jej okolie a že neprekročí pôdorys prenajatej výstavnej plochy ani v úrovni stropnej konštrukcie výstavnej expozície.
6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje výrobné práce uskutočňovať na určených miestach za poplatok, ktorý určí organizátor. Vykonávanie výrobných prác (napr. pílenie, frézovanie, stolárske úpravy veľkoplošných formátov, zváranie a pod.) a prác na úpravách materiálov na prenajatej výstavnej ploche je zakázané.
7. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje pri realizácii výstavnej expozície neznečistiť okolie výstavnej expozície a je povinný úpravy realizovať výlučne s odsávaním.
8. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje navážať exponáty, stavebný a montážny materiál cez určenú bránu výstavnej haly.
9. Akékoľvek zásahy do konštrukcií výstavných hál a výstavnej plochy sú zakázané.
10. Vystavovateľ/realizátor si objedná závesné body výlučne u organizátora za podmienok uvedených v Katalógu služieb.
11. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje počas montáže/demontáže materiál a výstavnú expozíciu bez zvyšku odviezť.
12. Maximálna výška výstavnej expozície vo výstavných halách vrátane límca je 3 metre. Výnimku povoľuje organizátor za podmienok uvedených v Katalógu služieb.
13. V prípade, že steny výstavnej expozície (bočné aj zadné) presahujú výšku 2,5 m a expozícia susedí so zadnou, alebo bočnou stenou okolitých expozícií, vystavovateľ je povinný steny nad hranicou 2,5 m ponechať bez grafickej úpravy. Využívať steny výstavnej expozície nad uvedenou výškou zo strany susednej expozície na reklamné účely je zakázané.
14. Maximálna výška výstavnej expozície na voľných výstavných plochách je 8 metrov. Vonkajšie konštrukcie nad 3 m výšky je povolené realizovať len po predložení statického posudku, ktorý musí zohľadňovať ročné obdobie a charakter počasia.
15. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednané technické prívody elektrickej energie, vody a iných technických médií používať výlučne pre vlastné potreby. Nie je povolené z jedného prívodu robiť viac prívodov.
16. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje nevstupovať do výstavných hál s motorovými vozidlami, prívesnými vozíkmi a inými mechanizmami. V prípade vystavovania motorových vozidiel, musia mať  vo výstavnej expozícii nádrž s minimálnym množstvom pohonných hmôt nevyhnutných na manipuláciu a odpojenú batériu.
17. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje po ukončení VA uviesť prenajatú výstavnú plochu a výstavnú expozíciu do pôvodného stavu a vrátiť organizátorovi objednané vybavenie výstavnej expozície v pôvodnom stave.
18. Používanie vlastných elektrických spotrebičov je zakázané. Organizátor za podmienok uvedených v Katalógu služieb ponúka elektrické spotrebiče.
19. Vystavovateľ/realizátor je povinný pred odchodom z výstavnej expozície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče z el. prúdu. Zapájanie elektrických spotrebičov na nočný prúd je zakázané.
20. Vystavovateľ/realizátor je povinný umožniť prístup pracovníkom organizátora do priestorov výstavnej expozície kedykoľvek za účelom kontroly.
21. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, komu umožní, alebo neumožní vstup na montáž, demontáž a na VA.
22. Personál vystavovateľa je označený vystavovateľským preukazom, ktorý je neprenosný, platný pre 1 osobu a ktorý umožňuje bezplatný vstup na VA v určenom čase. Pri porušení tohto ustanovenia si organizátor vyhradzuje právo preukaz s okamžitou platnosťou a nenávratne odobrať.
23. Počas priebehu VA je vystavovateľ zodpovedný za svoju výstavnú expozíciu a výstavnú plochu hodinu pred a hodinu po ukončení VA.
24. Montážne a demontážne práce v časoch konania VA sú zakázané.
25. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje organizátorovi zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade, ak počas otváracích hodín VA začne demontovať výstavnú expozíciu, alebo odvážať exponáty a vybavenie. Zmluvná pokuta je vo výške 200 Eur pre výstavnú expozíciu do 20 m2 a 500 eur pre výstavnú expozíciu nad 20 m2.
26. Vo výstavnom areáli je zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach.

Čl. VIII. PROPAGÁCIA, REKLAMA, PREZENTÁCIA

1. Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje výrobky a služby výlučne na jemu pridelenej výstavnej ploche.
2. Všetky formy reklamy a propagácie na prenajatej výstavnej ploche, ktoré spôsobujú hluk, prach, splodiny, otrasy ohrozujúce bezpečnosť účastníkov VA,  alebo rušia prevádzku sú zakázané. Vystavovateľ sa zaväzuje neprekročiť hladinu hluku 60 dB.
3. V prípade používania reprodukovanej hudby vo výstavnej expozícii povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona a zodpovednosť za vyplatenie autorských honorárov vo vzťahu k právnickým osobám vykonávajúcim kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona v plnej výške preberá a znáša vystavovateľ.
4. Vystavovateľ sa zaväzuje používať skákacie topánky, chodúle, bicykle, skateboardy, korčule, kolobežky, segway a iné reklamné predmety, banery, rollupy a prevádzkovať reklamné činnosti výlučne na jemu pridelenej výstavnej ploche.
5. K VA, ku ktorým je vydaný katalóg vystavovateľov sa vystavovateľ zaväzuje dodať požadované údaje do katalógu. Za chybné údaje dodané vystavovateľom organizátor nezodpovedá.
6. Vystavovateľ sa zaväzuje distribuovať letáky/reklamné predmety výlučne na jemu pridelenej výstavnej ploche. Výnimku povoľuje výlučne organizátor za podmienok uvedených v Katalógu služieb. V prípade, že organizátor zistí nepovolenú distribúciu, vyhradzuje si právo distribuujúce osoby vykázať z výstavného areálu a letáky/reklamné predmety zlikvidovať.
7. Výnimky v propagačných a reklamných činnostiach povoľuje výlučne organizátor písomnou formou a za vzájomne dohodnutú úhradu.

Čl. IX. UPRATOVANIE

1. Organizátor zabezpečuje upratovanie a čistenie spoločných priestorov vo výstavnom areáli. Upratovanie výstavnej expozície počas VA objednáva vystavovateľ výlučne u organizátora za podmienok uvedených v Katalógu služieb.

Čl. X. STRÁŽENIE

1. Organizátor zabezpečuje počas montáže, demontáže a priebehu VA všeobecné stráženie výstavných priestorov, ktorým zabezpečuje ochranu majetku organizátora a plynulý priebeh VA. Všeobecné stráženie zabezpečované organizátorom nevylučuje možnosť vzniku škody. Individuálne stráženie si objednáva vystavovateľ výlučne u organizátora za podmienok uvedených v Katalógu služieb.

Čl. XI. POISTENIE – STRATA

1. Organizátor nezodpovedá vystavovateľom, spoluvystavovateľom a realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie výstavnej expozície, exponátov, vybavenia a zariadenia, obalov a baliaceho materiálu  a osobných vecí bez ohľadu na to, či sa zničenie, alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení VA.
2. Realizátor expozície a vystavovateľ, ktorému výstavnú expozíciu nerealizuje organizátor sa zaväzuje predložiť najneskôr počas registrácie poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou. Organizátor požaduje, aby na vlastné náklady uzavreli poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou činnosťou na sumu podľa veľkosti objednanej plochy za podmienok uvedených v Katalógu služieb. Ak vystavovateľ/realizátor nebude mať uzavreté platné poistenie, je organizátor oprávnený zakázať mu vstup do výstavného areálu až do zjednania nápravy.
3. Popri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou odporúča organizátor vystavovateľovi aj poistenie exponátov, výstavných expozícií a iného hnuteľného majetku vo výstavnej expozícii.

Čl. XII. TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Vystavovateľ/realizátor vyhlasuje, že bol oboznámený s Technicko-bezpečnostnými predpismi, zaväzuje sa ich dodržiavať počas montáže, priebehu VA a demontáže v celom priestore výstavného areálu a preberá za ich dodržiavanie plnú zodpovednosť. Technicko-bezpečnostné predpisy sú súčasťou Katalógu služieb:
• Zákaz používania otvoreného ohňa a manipulácia s ním.
• Zákaz fajčenia vo všetkých interiérových priestoroch výstaviska, fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach.
• Zákaz umiestnenia exponátov do komunikácií v hale, ktoré slúžia ako únikové a požiarne komunikácie musia ostať voľné a priechodné. Vystavovateľ smie využívať iba pridelenú výstavnú plochu.
• Bez schválenej projektovej dokumentácie nebude umožnené vystavovateľovi/realizátorovi realizovať výstavnú expozíciu.
• V posledný deň montáže je potrebné počítať s dlhšími časmi pri registrácii, navážaní i realizovaní všetkých dodatočne objednaných služieb, preto je potrebné využívať celú dobu montáže.
2. Vystavovateľ sa zaväzuje počas celej  doby nájmu dodržiavať  ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom  znení a ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci v platnom znení,  ako  aj  ďalšie platné  právne predpisy SR a riadne nimi oboznámiť  svojich  zamestnancov.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať VA, alebo zabezpečiť jej konanie po celý čas trvania, upovedomí o tejto skutočnosti vystavovateľov. Všetky záväzky vzniknuté organizátorovi z uzatvorenej zmluvy týmto zanikajú. Vystavovateľovi týmto nevzniká žiadny nárok na náhradu.
2. Vystavovateľ/realizátor plne zodpovedá za dodržiavanie Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov organizátora.
3. V prípade porušenia akýchkoľvek častí Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov je organizátor oprávnený vylúčiť vystavovateľa/realizátora z účasti na VA, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie platieb, poplatkov a zároveň vystavovateľovi/realizátorovi nebude vrátená kaucia.
4. Vystavovateľ/realizátor udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovenie obrazových, zvukových a obrazovo – zvukových záznamov týkajúcich sa vystavovateľa a jeho výstavnej expozície, ako aj súhlas na použitie zhotovených snímok a záznamov na propagáciu VA v propagačných materiáloch, v médiách a pre vlastné potreby.
5. Spracúvanie osobných údajov uvedených v Záväznej prihláške na výstavnú akciu: meno, priezvisko, adresa, telefón a e‑mail, bude vykonávané na účely predzmluvných vzťahov. Doba spracúvania údajov z prijatej Záväznej prihlášky, na základe ktorej bola uzatvorená zmluva, je 10 rokov. Neprijatá prihláška bude zlikvidovaná. Vystavovateľ má garantované práva dotknutej osoby podľa § 19 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. V prípadoch, ktoré tieto podmienky neriešia, podriadi sa vystavovateľ pokynom organizátora.
7. Vzťahy a spory medzi vystavovateľom a organizátorom sa spravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.

V Bratislave, 25. mája 2018