Incheba Expo Bratislava

Všeobecné podmienky pre reklamu

Všeobecné obchodné podmienky pre reklamu (ďalej len „ VOPR“) spoločnosti Incheba, a.s.

Čl. I. DODÁVATEĽ

1.1       Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava V, Slovenská republika; Registrácia OS BA I., odd. Sa, vložka č. 10/B; IČO: 00 211 087; IČ DPH: SK2020451411; Bankové spojenie: ČSOB a.s.; č. účtu: 584728213/7500; IBAN: SK30 7500 0000 0005 8472 8213 (ďalej len „Dodávateľ“)

Čl. II. PRENÁJOM

2.1       Dodávateľ prenajíma Objednávateľovi časť fasády budovy Incheba za účelom realizácie komerčnej reklamy. Predmetom nájmu je reklamná plocha o rozmere 39,3 x 44,2 m – fasáda budovy Incheba – čelná strana, na par. č. 5086/11, súpisné číslo budovy 3250, zapísané na LV 1049 pre katastrálne územie Bratislava – Petržalka, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Reklamná plocha je priestor na umiestnenie reklamného bannera, ktorým má právo disponovať Dodávateľ.

Čl. III. ZMLUVA, OBJEDNÁVKA

3.1       Objednávateľ si prenajme formou zmluvy alebo objednávky časť fasády budovy Incheba.

3.2       Zmluva je uzatvorená momentom, keď sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodnú o jej podstatných náležitostiach a na znak súhlasu ju obe zmluvné strany podpíšu. Zmluva je uzatvorená aj v prípade písomného potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, ktorú vystaví Objednávateľ.

3.3       Objednávateľ objednávku predkladá výlučne vo forme písomnej listiny, potvrdenej vlastnoručným podpisom, ktorý môže byť nahradený aj scan podpisom.

3.4       Objednávateľ si vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné ku fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČ DPH, ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty) a kontaktnú osobu. Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú, v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať.

Čl. IV. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

4.1       Zmluva je zmluva alebo objednávka o poskytovaní reklamy, ktorú uzavrie Incheba ako Dodávateľ s fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako s Objednávateľom a predmetom ktorej je odplatné vykonávanie reklamnej činnosti.

4.2       Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Inchebou ako s Dodávateľom zmluvu alebo vystaví objednávku, ktorú Dodávateľ preukázateľne akceptuje.

Čl. V. FINANČNÉ PLNENIE

5.1       Súhrnné nájomné za celé obdobie prenájmu časti fasády budovy Incheba je stanovené dohodou obidvoch strán v objednávke a je vrátane poplatkov za elektrickú energiu. K základnej cene účtuje Dodávateľ  príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.2      Zároveň sa obidve strany dohodli na cene za inštaláciu a deinštaláciu reklamného bannera a na cene za tlač reklamného bannera na predmetnú reklamnú plochu a tieto ceny sú stanovené v objednávke za produkciu. K základnej cene účtuje Dodávateľ  príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.3      Výdavky za likvidáciu reklamných bannerov znáša Dodávateľ.

Čl. VI. TRVANIE ZMLUVY ALEBO OBJEDNÁVKY

6.1       Zmluva alebo objednávka sa uzatvára na určitý čas a to odo dňa podpisu zmluvy alebo objednávky do konca obdobia poskytovania reklamného priestoru uvedeného v zmluve alebo v objednávke.

6.2       Uzavretú zmluvu alebo objednávku možno ukončiť spôsobmi, ktoré sú v nej dohodnuté alebo ktoré vyplývajú z týchto VOPR.

6.3       Nájomný vzťah je možné skončiť:

a/ vzájomnou písomnou dohodou obidvoch strán,

b/ výpoveďou hociktorej strany s 12 mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu a výpoveď začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

6.4       V prípade, že Objednávateľ zruší nájom počas dohodnutého a zmluvou alebo objednávkou potvrdeného obdobia nájmu, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi storno poplatok 100% z celkovej ceny objednávky.

Čl. VII. ÚHRADA ZA NÁJOM

7.1       Úhrada za nájom sa uskutočňuje na základe faktúry Dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7.2       V prípade omeškania Objednávateľa s platením dohodnutej sumy, ktorú mu Dodávateľ vyfakturoval, vzniká dodávateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý už aj začatý deň Objednávateľovho omeškania, pričom omeškaním Objednávateľa sa rozumie stav, kedy Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi vyfakturované služby ako aj stav, kedy Objednávateľ uhradí poskytovateľovi iba časť z takejto dohodnutej sumy.

7.3       Pri nedodržaní podmienok platby zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo objednané služby neuskutočniť.

Čl. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

8.1       Dodávateľ zabezpečí osvetlenie reklamnej plochy počas nočných hodín v závislosti od ročných období.

8.2       Dodávateľ je povinný zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu prenajímanej reklamnej plochy a pravidelnú kontrolu osvetlenia reklamnej plochy.

8.3       Dodávateľ je povinný zabezpečiť fotodokumentáciu reklamnej plochy, realizovanej na dohodnutom reklamnom priestore Objednávateľovi a to prostredníctvom elektronickej pošty.

8.4       V prípade že Dodávateľ na základe zmluvy alebo objednávky od Objednávateľa zabezpečuje výrobu reklamného bannera, všetky grafické podklady pre výrobu reklamného bannera je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi v termíne najmenej 5 až 7 pracovných dní pred inštaláciou. V prípade, že Objednávateľ nedodá grafické podklady v tomto termíne, Dodávateľ negarantuje termín inštalácie.

8.5       Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu vis major (napr. vietor, snehová víchrica, povodeň, explózia, búrka alebo iná živelná pohroma, oznámenie o uložení bomby, teroristický útok, štrajk a pod.), alebo ktoré sú spôsobené prerušením dodávky elektrickej energie, plynu a vody mimo zavinenia alebo nedbanlivosti Dodávateľa.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1       Vzťahy a spory medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa spravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.

 

Tieto VOPR nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 25.mája 2018, s platnosťou na dobu neurčitú.