Prihláška

Vážený vystavovateľ,

prihlášku k účasti na výstavnej akcii vo formáte PDF je možné si stiahnuť po vyplnení tohto formulára.

Kontakty na obchodný tím sa nachádzajú v ľavom menu. Využite ich, pokiaľ budete potrebovať našu asistenciu pri vyplňovaní nasledujúcich formulárov.

Incheba, a. s. ďakuje za prejavený záujem.

 
 
 
 

Prepíšte text z obrázka:

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

 

Spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby, uvedených vo formulári pre stiahnutie prihlášky na výstavnú akciu, bude vykonávané na účely predzmluvných vzťahov medzi vystavovateľom a organizátorom akcie: Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087.

Osobné údaje fyzickej osoby, uvedené vo formulári pre stiahnutie prihlášky na výstavnú akciu, budú uchovávané po dobu jedného roka od ukončenia danej výstavnej akcie. Po uplynutí uvedenej doby spracúvania budú poskytnuté údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá fyzická osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Spoločnosť Incheba, a.s. informuje, že osobné údaje dotknutej fyzickej osoby budú spracúvané v súlade a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s prijatou bezpečnostnou dokumentáciou organizátora.