Ideas in motion... 

Incheba, a.s., Bratislava

UPOZORNENIE!!! - termín konania veľtrhu INDUSTRY EXPO/C.S.I.L./CARplast sa s ohľadom na jeho  zakomponovanie do súboru výstavy MOTOCYKEL posúva z 23.-25.2.2010 na nový termín 3.-5.3.2010


INDUSTRY EXPO – 4. Veľtrh nových priemyselných technológií a obnoviteľnýh zdrojov energie

 C.S.I.L. - 6. Veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistika

CARplast – 5. Veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel

Ideas in motion/Myšlienky v pohybe - motto, 

ktoré bude dominovať v celom profile veľtrhu INDUSTRY EXPO/C.S.I.L./CARplast 2010, hlavne však v segmente pneumatických a hydraulických systémov, automatizácie, robotiky, obnoviteľných zdrojov energie, testingu, nových technológií, plastov, gumy, kompozitov, AUTOMOTIVE a ponuke voľných výrobných kapacít.

Bezplatná prezentácia Vašej ponuky a noviniek na:

1. www.incheba.sk v anglickom a národnom jazyku

2. rozsev 7.000 e-mailových adries

3. partnerských portáloch veľtrhu - www.plasticportal.eu, www.industry-eu.cz , www.fastener-world.com.tw

Jedna z nových oblastí veľtrhu: 
Testovacia a meracia technika

Dr.h.c., prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.,
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

Je pre mňa cťou prevziať záštitu nad veľtrhom, ktorý svojim zameraním reaguje na aktuálny stav hospodárstva u nás i vo svete. ÚNMS SR bude na veľtrhu prezentovať činnosť organizácií pôsobiacich v oblasti skúšobníctva. Ich cieľom je zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh Spoločenstva predstavujúce zvýšené riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, prešli procesom posudzovania zhody s technickými požiadavkami harmonizovanými pre všetky členské štáty EÚ.

Sme presvedčení, že táto forma  Vašej veľtržnej prezentácie Vám v dobe stagnácie dáva šancu získať nových partnerov, ktorí majú záujem zefektívniť a modernizovať výrobu.