ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEĽTRHU

 

 

I. Základné informácie

 

V dňoch 17. -  19. 2. 2009 sa v areáli Incheba Expo Bratislava konal 3.ročník medzinárodného veľtrhu nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení INDUSTRY EXPO spolu s novým medzinárodným veľtrhom elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO.

Záštitu nad veľtrhmi prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Odborní garanti Ministerstvo životného prostredia, Národná dialničná spoločnosť,  Sewa, a.s.,  STRABAG Anlagentechnik GmbH., Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Komenského v Bratislave,  Združenie pre  poľnohospodársku biomasu – Agrobioenergia, Združenie pre veternú energiu Slovenska, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Zväz strojárskeho priemyslu SR prispeli k organizácii kvalitného sprievodného programu.

 

Tento rok sa na ploche 9 500 m2 predstavilo 126 vystavovateľov z 5 krajín.

 

Štatistické výsledky podujatia:

Celková výstavná plocha m2:                                   4750 (ELEKTRO EXPO) + 4750 (INDUSTRY EXPO)    

Počet vystavovateľov:                                                       82 (ELEKTRO EXPO) + 44 (INDUSTRY EXPO)      

Domáci vystavovatelia                                                      91

Zahraničný vystavovatelia                                                35

Počet zastúpených krajín                                                    5 

Zastúpené krajiny:                                                       Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika,    

                                                                                Španielsko

Počet návštevníkov:                                                     4 950

 

 

 

II. Sprievodný program

 

17. 2. 2009

Ø                  Workshop: Modernizácia verejného osvetlenia

1. Európska legislatíva a európske normy

    Odborný garant: Slovenský ústav technickej normalizácie

2. Podnikateľský plán obnovy a rekonštrukcie osvetlenia pozemných komunikácií         

    Odborný garant: PROMETEUS

3. Svietidlá pre verejné osvetlenie a ich príslušenstvo

    Odborný garant: PHILIPS

4. Svietidlá na osvetlenie pozemných komunikácií a tunelov

    Odborný garant: SITECO Lighting

5. Údržba verejného osvetlenia

    Odborný garant: HELLUX ELEKTRA

6. Osvetľovacie stožiare  

    Odborný garant: ELV PRODUKT

7. Mechanické systémy na údržbu verejného osvetlenia

    Odborný garant: FLESCH

8. Diskusia a záver

    Odborný garant: PROMETEUS

 

Ø                  Seminár: Elektromagnetická kompatibilita

Odborný garant: Schmid – Multitech

Ø                  Seminár: K aktuálnym otázkam bezpečnosti technických zariadení

Odborný garant: Technická inšpekcia

Ø                  Parametre smerových mriežkových antén WLAN pre pásmo 2,4G Hz a 5 GHz

Odborný garant: CSAT

Ø                  Workshop: Počítačová podpora inžinierskych činností

Odborný garant: Strojnícka fakulta STU

Ø                  3. okrúhly stôl Vzdelanie = budúcnosť Slovenska

Odborný garant: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta mechatroniky

 

 

18. 2. 2009

 

Ø                  Workshop: Optimalizácia technologického vybavenia tunelov

1. Technologické vybavenie tunela Bôrik    

    Odborný garant: PPA CONTROLL

2. Náhradné zdroje elektrickej energie v tuneli

    Odborný garant: PHOENIX ZEPELLIN

3. Káblové nosné systémy s funkčnosťou pri požiari pre automobilové a vlakové tunely

    Odborný garant: OBO BETTERMANN s.r.o.

4. Zmeny osvetlenia vo dne a regulácia osvetlenia

    Odborný garant: ELECTRIC – SPECIAL

5. Požiarne núdzové osvetlenie

    Odborný garant: DAMBACH Verkehrsleitsysteme

6. Riadenie vetrania v prípade požiaru

    Odborný garant: Consulting Engineers

7. Svetlotechnický výpočet osvetlenia tunela

    Odborný garant: SCHRÉDER

8. Monitorovacie systémy v tuneli

    Odborný garant: SWARCO – ELSIG

 

Ø                  Seminár: Elektromagnetická kompatibilita

Odborný garant: Schmid – Multitech

Ø                  Parametre smerových mriežkových antén WLAN pre pásmo 2,4 GHz a 5 GHz

Odborný garant: CSAT

Ø                  Konferencia: Aplikácia tribológie a tribotechniky v strojárstve

Odborný garant: Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku

Ø                  Konferencia: Súčasný stav odporového zvárania

Odborný garant: Slovenská zváračská spoločnosť

Ø                  Seminár: Návrh algoritmov riadenia a využitia metód fyzikálneho modelovania v systémoch MATLAB & Simulink a dSPACE

Odborný garant:  HUMUSOFT

Ø                  Konferencia: Uplatňovanie súčasných legislatívnych a technických predpisov v praktickej činnosti elektrotechnikov

Odborný garant: Cech elektrotechnikov Slovenska

Ø                  Konferencia: Určovanie a uplatnenie vonkajších vplyvov pri obsluhe, údržbe, montážach a revíziách vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa platných noriem

Odborný garant: Únia slovenských elektrotechnikov

Ø                  Deň Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR v rámci veľtrhu INDUSTRY EXPO 2009

Odborný garant: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

 

 

19. 2. 2009

 

Ø                  Workshop: Profesionálne a efektívne nakladanie s elektroodpadom

1. Právna úprava v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a s odpadmi z nich

    Odborný garant: MinISTERSTVO životného prostredia SR, Odbor odpadového   

    hospodárstva

2. Kolektívne systémy fungujú transparentne a efektívne

    Odborný garant:  SEWA

3. Metódy separácie elektroodpadu

    Odborný garant:  ENVIDOM

4. Partnerské kolektívne systémy v zahraničí v oblasti elektroodpadu zo svetelných zdrojov a  svietidiel

    Odborný garant: EKOLAMP

5. Metódy a spôsoby zberu a spracovania vyradenej osvetľovacej techniky

    Odborný garant: ARGUSS

6. Mobilná technológia na spracovanie chladiarenských zariadení

    Odbornýgarant: USG Umwelt service

7. Záver

    Odborný garant: SEWA

 

Ø                  Aktuálny stav vo využívaní biomasy na energetické účely

Odborný garant: AGROBIOENERGIA, A.B.E., združenie pre poľnohosp. biomasu

Témy:

- Zmeny v legislatívnom prostredí na podporu energetického využívania biomasy

- Špecifikácia disponibilných zdrojov a energetický potenciál biomasy. Zhodnotenie biomasy   

   na výrobu tvarovaných palív

- Pestovanie energetických plodín – možnosti využitia menej kvalitnej poľnohospodárskej

  pôdy

- Využitie biomasy na výrobu tepla v poľnohospodárstve

- Podmienky budovania poľnohospodárskych bioplynových staníc

- Kvalitatívne zhodnocovanie bioplynu - biometán

   

Ø                  Elektromobily – skutočnosť, teória a prax   

Odborný garant: ELEKTROMOBILY

Ø                  Konferencia: Veterná energia v SR 2009

Odborný garant: Združenie pre veternú energiu Slovenska

 

 

 

 

 

III. Vyhodnotenie súťaže PRIX 2009 a GRAND PRIX 2009

 

Ocenenie GRAND PRIX 2009  INDUSTRY EXPO získal  exponát:

 

exponát: Súdkové ložiská "New Force"

vystavovateľ: ZKL Slovakia s.r.o.

 

Ocenenie PRIX 2009 ELEKTRO EXPO získali  exponáty:

 

exponát: Kompaktný pohon o miniatúrnom priemere RCL-RA1L-I-2-N-25-A1-S

vystavovateľ: REM – Technik s.r.o.

 

exponát: Dvojpólové prúdové chrániče PFI 2 a PFB 2

vystavovateľ: SEZ Krompachy a.s.

 

exponát: Dynamické osvetlenie prechodu pre chodcov FLICKER

vystavovateľ: Ing. Jozef Sedlák – SEAK

 

exponát: Ultrazvuková čistička na čistenie v horľavinách s uzatvoreným chladiacim okruhom UCI

vystavovateľ: S PoweR product  s.r.o.

 

Ocenenie GRAND PRIX 2009 ELEKTRO EXPO získali  exponáty:

 

exponát: Variabilný systém skrine s dvermi pre výstavbu rozvádzačov – ENYSTAR

vystavovateľ: HENSEL s.r.o.

 

exponát: Káblový žľab RKS – Magic

vystavovateľ: OBO BETTERMANN s.r.o.

 

exponát: Ventilátory v tuneli

vystavovateľ: Eas/Evg – Lufttechnik GmbH

 

exponát: Systém meracieho prístroja a softver určený pre zabezpečenie kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas používania REVEXprofi

vystavovateľ: ILLKO s.r.o.

 

 

IV. Informácie o budúcom ročníku

 

Na základe pozitívnych reakcií sa spoločnosť Incheba rozhodla zrealizovať ďalší ročník veľtrhu ELEKTRO EXPO v dňoch 30. 9. - 2. 10. 2009. Septembrový termín tak bude príležitosťou pre všetkých odborníkov z oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky pre prezentáciu produktov a nových technológií.

 

Aj tretí ročník veľtrhu INDUSTRY EXPO potvrdil, že ide o najkomplexnejšiu  prezentáciu ponuky a inovácií priemyselných odvetví a stáva sa miestom stretnutia súčasnej vedy, výsledkov ľudského poznania a všetkých, ktorých zaujíma ako bude vyzerať moderná technologická budúcnosť Slovenska a možno očakávať, že 4.ročník, ktorý sa uskutoční 22. – 25. 2. 2010 prinesie ďalšie nové podnety a zaujímavé diskusie a prinesie ešte viac vystavovateľov a záujem odbornej aj širokej verejnosti.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

 

Ing. Anna Janíčková

Bc. Filip Mikuláš

 

organizačný tím veľtržného podujatia