Príhovor národného riaditeľa pre vyzbrojovanie

generálmajor Ing. Daniel Zmeko ideb 2018Som rád, že aj v roku 2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pokračuje v budovaní tradície udelením záštity a odbornej garancie 7. ročníku Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018 v Bratislave. Podujatie vytvára priestor nie len pre prezentáciu techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky a technickej vyspelosti ostatných vystavovateľov, ale aj pre nadväzovanie odborných a obchodných vzťahov v oblasti vyzbrojovania.

V reakcii na zmenu bezpečnostného prostredia vo svete boli v rokoch 2016-2017 revidované základné dokumenty  o obrane Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj zámer rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky do roku 2030 (Biela kniha,  Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, Obranná stratégia Slovenskej republiky a Dlhodobý plán vyzbrojovania s výhľadom do roku 2030).

Od roku 2017 sa začala plánovať, pripravovať a realizovať cielená a dlhodobo udržateľná modernizácia a výmena hlavných druhov výzbroje a techniky spolu s tvorbou zásob materiálu pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s prijatými záväzkami SR. Dôraz je položený na prezbrojenie mechanizovanej brigády a síl použiteľných na boj proti terorizmu. Úlohou Sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti vyzbrojovania je zabezpečiť rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl Slovenskej republiky aj v ďalších oblastiach, najmä v oblastiach leteckej techniky a integrovaného systému obrany vzdušného priestoru NATO, automobilovej techniky, delostreleckých palebných systémov a komunikačných a informačných systémov. Pozitívnym faktorom je výraznejšie priame zapojenie obranného priemyslu Slovenskej republiky do projektov vyzbrojovania. Našim ďalším cieľom je podporiť snahy o zvýšenie kvality obranného výskumu hlavne v oblasti aplikovaného výskumu a podpora transferu technológií z vedeckých pracovísk do praxe.

V rámci veľtrhu chceme tiež demonštrovať, že Slovenská republika disponuje technikou na ochranu svojich národných bezpečnostných záujmov a súčasne je aj prínosom v medzinárodnom úsilí zameranom na upevnenie medzinárodnej bezpečnosti a stability. Účasť na veľtrhu IDEB 2018 poskytuje Slovensku možnosť konfrontovať výsledky našich snažení s európskymi a svetovými trendmi.

Som presvedčený, že IDEB 2018 prispeje k rozvoju pracovných a obchodných vzťahov, ktoré prinesú výsledky nie len vo forme konkrétnych projektov, ale tiež utužia spoluprácu medzi štátmi a tým prispejú k priateľskému spolunažívaniu.

generálmajor Ing. Daniel ZMEKO
generálny riaditeľ
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie