Sprievodný program

Prelomové obdobie elektrotechniky, elektroniky a energetiky na Slovensku

 

Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. a Bc. Filip Mikuláš

 

INCHEBA, a. s., Bratislava

 

          Do roku 2009 vstúpilo výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava s novým medzinárodným veľtrhom elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO, ktorý sa úspešne uskutočnil spolu s 3. ročníkom medzinárodného veľtrhu nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení INDUSTRY EXPO od 17. do 19. februára 2009. Na základe racionálnych požiadaviek vystavovateľov, ako aj návštevníkov sme v kalendári podujatí zmenili zimný termín veľtrhu ELEKTRO EXPO na jesenný termín, ktorý sa zachová aj v roku 2010.

Pozornosť spoločnosti INCHEBA EXPO Bratislava je sústredená na elektroinštalačnú techniku, najmä aplikácie inteligentných dopravných systémov, ktoré sú pod patronátom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), menovite Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES), Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy (SVTS-D), Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT) a Centra excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy Žilinskej univerzity. V popredí záujmu prvého samostatného medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO, ktorý sa uskutoční na jeseň v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 sú aj meracie prístroje s jednoduchou obsluhou a termografia.  Pri príležitosti 40. výročia otvorenia prvého postgraduálneho štúdia svetelnej techniky v Československu a 30–ročného jubilea prvých absolventov štúdia svetelná technika v rámci oddelenia katedry elektroenergetiky STU Bratislava (pôvodné označenie bolo SVŠT) sa uskutoční na veľtrhu ELEKTRO EXPO v termíne 30. septembra do 1. októbra 2009 prvé celoštátne stretnutie svetelných technikov Slovenskej republiky. S odstupom času možno zhodnotiť osnovy tohto štúdia, ktoré pokrývajú vedný a priemyselný odbor svetelná technika komplexne, čo sleduje aj sprievodný program prezentovaný špičkovými produktmi, službami, literatúrou a STN normami zo všetkých oblastí elektrotechniky, energetiky a elektroniky.

Program konferencie v areáli výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava pred a počas medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO mediálne podporí prostredníctvom  Metropolitného magazínu aj TV BRATISLAVA. Táto podpora je o to cennejšia, že riaditeľka TV BRATISLAVA, Ing. Mária Urlandová je úspešná absolventka vysokoškolského štúdia svetelná technika. Spoločnosť Jaga Group, ktorá bude vystavovateľom na medzinárodnom veľtrhu ELEKTRO EXPO 2009 ponúka možnosť inzercie v číslach časopisov TZB HAUTESCHNIK a Inžinierske stavby, ktoré vychádzajú pred veľtrhom s 30% zľavou oproti cenníkovým cenám, pokiaľ bude v inzeráte uvedené, že sa firma zúčastní na tomto veľtrhu. Túto ponuku spoločnosť Jaga Group rozšírila na možnosť uverejnenia príspevku o výrobkoch a službách vystavovateľov v rubrike Firmy informujú bezplatne. Termín si môžu vystavovatelia vybrať v ktoromkoľvek čísle do konca roka 2009. Náklady na zaslanie výtlačku časopisu s inzerciou k veľtrhu obchodným partnerom na dodané adresy a mená znáša vydavateľstvo Jaga. Medzinárodný veľtrh ELEKTRO EXPO podporili inzerciou aj ďalšie vydavateľstvá, v ČR menovite BAEL, BEN, ELEKTROMANAGEMENT, FANDA ELEKTRONIK, FCC PUBLIC s prílohou ELEKTROTECHNIK alebo na Slovensku odborné časopisy Normalizácia a TECHNIKA. Ponuku STN EN v elektronickej alebo papiero­vej forme, ako aj legálnych fotokópií noriem ISO, IEC, DIN, BS (Spojené kráľovstvo) a ČSN obdržíte v stánku SÚTN.

Cieľom spoločnosti INCHEBA EXPO Bratislava je poskytnúť branži elektrotechniky, energetiky a elektroniky bezkonkurenčné služby, ktoré sú podporené kvalitným zázemím areálu výstaviska. Jesenný termín je viazaný na daňový rok, ktorý sa všeobecne začína v apríli a končí v marci nasledujúceho roku. Medzinárodný veľtrh ELEKTRO EXPO sa vyznačuje výrazne nižšími cenami, ktoré spoločnosť INCHEBA EXPO Bratislava nastavila tak, aby vystavovatelia nemuseli šetriť na marketingu v dobe finančnej krízy. Kríza nie je infekčná choroba. V dobe poklesu zákaziek je oveľa dôležitejšie vedieť, čo zákazníkov zaujíma a čo potrebujú. A na to je potrebný prieskum trhu a osobný styk so zákazníkom. Jednou z alternatív je účasť na medzinárodnom veľtrhu ELEKTRO EXPO.

Nomenklatúra veľtrhu ELEKTRO EXPO, ktorý sa uskutoční na jeseň v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 sa člení na:

 • elektronické prvky a moduly;
 • silnoprúdovú elektrotechniku a elektroenergetiku;
 • elektroinštalačnú techniku;
 • elektrotechnické materiály;
 • automatizačnú, riadiacu, meraciu, regulačnú a laboratórnu techniku;
 • osvetľovaciu techniku;
 • zabezpečovaciu techniku a systémovú techniku budov;
 • rádiokomunikačnú a telekomunikačnú techniku;
 • výpočtovú techniku;
 • spotrebnú elektrotechniku a elektroniku;
 • služby.

K veľtrhu ELEKTRO EXPO neodmysliteľne patrí aj súťaž o najlepší  exponát veľtrhu PRIX 2009 a GRAND PRIX  2009. Týmto dávame do pozornosti vystavovateľom, že Prihláška  do  súťaže je na web stránke www.incheba.sk. Termín uzávierok prihlášok súťaže je 20. septembra.

Program konferencie v areáli výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava počas medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO je tento:

 

30. september

10,30 – 10,55                   Novinky z produkcie LED svietidiel (PHILIPS)

11,00 – 11,25                   Svietidlá vhodné na osvetľovanie spoločenských priestorov a verejné osvetlenie (BRILUM)

11,30 – 11,55                   Svetelnotechnické požiadavky na núdzové osvetlenie (BEGHELLI – ELPLAST)

12,00 – 12,25                  Osvetlenie športovísk včera – dnes – zajtra (PHILIPS)

12,30 – 12,55                   Svetlo v architektúre (P. Gero, Slobodné a hansovné mesto Hamburg)

13,00 – 13,25                   Skúšky, posudzovanie zhody a certifikácia (EVPÚ, AO SKTC 101, NO 1293)

Prestávka

14,00 – 16,00                   Prvé celoštátne stretnutie svetelných technikov Slovenskej republiky

 

1. október

10,30 – 10,55                   Quo vadis (Kam kráčaš), CIE? (NK CIE)

11,00 – 11,25                   Plánovanie a projekt osvetľovacieho zariadenia (Energetické, konzultačné a informačné stredisko Ministerstva priemyslu a obchodu ČR)

11,30 – 11,55                   Meracie prístroje a protokoly merania podľa európskych noriem z oblasti svetla a osvetlenia (PROMETEUS)

12,00 – 12,25                   Technologické vybavenie tunela Bôrik (PPACONTROLL)

12,30 – 12,55                   Nie je stožiar ako stožiar (Vysto Kobylí)

13,00 – 13,25                   Termovízna kamera v priemyselných aplikáciách (K – TEST)

13,30 – 13,55                   UWB radary (TU Košice)

Prestávka

14,30 – 16,00                   Firemná prednáška a prezentácia nového katalógu firmy PHILIPS

 

 

2. október

10,30 – 10,55                   Legislatívne požiadavky pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pri spracovaní elektroodpadu (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie)

11,00 – 11,25                   Právna úprava v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v EÚ a SR (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva)

11,30 – 11,55                   Inteligentné dopravné systémy (Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy Žilinskej univerzity)

12,00 – 12,25                   Vybrané aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku (Slovenská elektrotechnická spoločnosť)

12,30 – 12,55                   E - government a inteligentné dopravné systémy z pohľadu štandardov (Slovenská elektrotechnická spoločnosť)

13,00 – 13,25                   Digitálny rozhlas a televízia na Slovensku (Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie)

13,30 – 13,55                   Parabolické smerové antény pre pásmo 5GHz  a meranie ich parametrov v anechoidnej hale (CSAT)

 

 

Odborné prednášky so zameraním na novelu zákona o odpadoch z pohľadu výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov pripravujú Kolektívne systémy SEWA, ENVIDOM, EKOLAMP a ich partneri. Firemné prednášky a prezentácie nových katalógov pre predajcov ohlásili okrem firmy CSAT aj BRILUM, ELV Produkt, INGE OPAVA, LIGHTECH, M.D.S., PHILIPS a ďalší.

 

 

          Na tomto mieste sa chceme poďakovať vystavovateľom, ktorí sa prihlásili  na jesenný termín medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava. Pre zatiaľ nerozhodných vystavovateľov máme k dispozícii aj po uzávierke ďalšie haly. Návštevníkom postupne priblížime jednotlivých vystavovateľov v priebehu dvoch zbývajúcich mesiacov aj na web stránke www.incheba.sk. Na záver pripomíname, že na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava majú všetci návštevníci - slovenskí i zahraniční odborníci elektrotechniky, elektroniky a energetiky vstup zdarma. Cieľom je konštruktívny dialóg vystavovateľov a návštevníkov, čo predstavuje náš prínos na prelomenie slabej ekonomickej aktivity v branži elektrotechniky, energetiky a elektroniky.

.