ELEKTRO EXPO 2009

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VEĽTRHU

 

I. Základné informácie

 

V dňoch 30. septembra -  02. októbra 2009 sa v areáli Incheba Expo Bratislava konal medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO.

Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Národná diaľničná spoločnosť a.s...

Odborní garanti Slovenská technická Univerzita v Bratislave, Elektrotechnická Fakulta ŽU v Žiline, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky TU v Košiciach, Fakulta Mechatroniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Únia Slovenských Elektrotechnikov, Slovenský Ústav Technickej Normalizácie, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky UK Bratislava a Prometeus - Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc prispeli k organizácii kvalitného sprievodného programu.

 

Tento rok sa na ploche 5 000 m2 predstavilo 104 vystavovateľov z 6 krajín.

 

Štatistické výsledky podujatia:

Celková výstavná plocha m2:                                     5 000         

Počet vystavovateľov:                                                     104         

Domáci vystavovatelia                                                      74

Zahraničný vystavovatelia                                                30

Počet zastúpených krajín                                                    6 

Zastúpené krajiny:                                                       Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika,    

                                                                                         Španielsko, Taliankso

Počet návštevníkov:                                                     6 237

 

 

II. Sprievodný program

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM VEĽTRHU ELEKTRO EXPO

 

30. september

10,30 – 10,55                              Novinky z produkcie LED svietidiel (PHILIPS)

11,00 – 11,25                              Svietidlá vhodné na osvetľovanie spoločenských priestorov a verejné osvetlenie (BRILUM)

11,30 – 11,55                              Svetelnotechnické požiadavky na núdzové osvetlenie (BEGHELLI – ELPLAST)

12,00 – 12,25                              Osvetlenie športovísk včera – dnes – zajtra (PHILIPS)

12,30 – 12,55                              Svetlo v architektúre (P. Gero, Slobodné a hansovné mesto Hamburg)

13,00 – 13,25                              Skúšky, posudzovanie zhody a certifikácia (EVPÚ, AO SKTC 101, NO 1293)

Prestávka

14,00 – 16,00                              Prvé celoštátne stretnutie svetelných technikov Slovenskej republiky

 

 

1. október

10,30 – 10,55                              Quo vadis (Kam kráčaš), CIE? (NK CIE)

11,00 – 11,25                              Plánovanie a projekt osvetľovacieho zariadenia (Energetické, konzultačné a informačné stredisko 

                                                       Ministerstva priemyslu a obchodu ČR)

11,30 – 11,55                              Meracie prístroje a protokoly merania podľa európskych noriem z oblasti svetla a osvetlenia

                                                       (PROMETEUS)

12,00 – 12,25                              Technologické vybavenie tunela Bôrik (PPACONTROLL)

12,30 – 12,55                              Nie je stožiar ako stožiar (Vysto Kobylí)

13,00 – 13,25                              Termovízna kamera v priemyselných aplikáciách (K – TEST)

13,30 – 13,55                              UWB radary (TU Košice)

Prestávka

14,30 – 16,00                              Firemná prednáška a prezentácia nového katalógu firmy PHILIPS

 

 

2. október

10,30 – 10,55                             Legislatívne požiadavky pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pri spracovaní elektroodpadu (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie)

11,00 – 11,25                             Právna úprava v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v EÚ a SR (Ministerstvo

                                                      životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva)

11,30 – 11,55                             Inteligentné dopravné systémy (Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy

                                                      Žilinskej univerzity)

12,00 – 12,25                             Vybrané aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku (Slovenská elektrotechnická

                                                       spoločnosť)

12,30 – 12,55                              E - government a inteligentné dopravné systémy z pohľadu štandardov (Slovenská elektrotechnická

                                                       spoločnosť)

13,00 – 13,25                              Digitálny rozhlas a televízia na Slovensku (Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie)

13,30 – 13,55                              Parabolické smerové antény pre pásmo 5GHz  a meranie ich parametrov v anechoidnej hale (CSAT)

 

 

III. Vyhodnotenie súťaže PRIX 2009 a GRAND PRIX 2009

 

 

Do súťaže o najlepší exponát veľtrhu ELEKTRO EXPO bolo podaných 9 výrobkov, ktoré spadajú do 5 výrobných odborov nomenklatúry veľtrhu.

 

Ocenenie GRAND PRIX 2009 navrhujem udeliť nasledovným výrobkom:

• Silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika:

Univerzálny konfigurátor pre elektrické rozvodné skrine (vystavovateľ: LAFER S.r.l.)

 

• Elektroinštalačná technika:

Kábelové vývodky s odvetrávaním na zamedzenie vzniku vodného kondenzátu (vystavovateľ: HENSEL, s.r.o.)

 

• Automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórna technika:

Meracia platforma EXFO FTB-500 (vystavovateľ: PROFiber Networking, s.r.o.)

 

• Osvetľovacia technika:

Arena Vision – najvýkonnejšie svetlomety na osvetlenie športovísk (vystavovateľ: Philips Slovakia, s.r.o.)

 

• Výpočtová technika

Vývoj a distribúcia vizualizačného softwarového systému v oblasti priemyselnej automatizácie (vystavovateľ: Microsys, s.r.o.)

 

 

Ocenenie PRIX 2009 týmto výrobkom:

• Elektroinštalačná technika:

Nová generácia rozvodníc VOLTA (vystavovateľ: HAGER SYSTEMS, s.r.o.)

 

• Automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórna technika:

Typový rad snímačov relatívnej vlhkosti a teploty ROTRONIC (vystavovateľ: JOVENTA S&C)

 

• Osvetľovacia technika:

Typový rad žiarivkových svietidiel pre interiérové prostredie MIRKO-1 pre lineárne žiarivky T5 (vystavovateľ: AMI, s.r.o.)

 

 

IV. Informácie o budúcom ročníku

 

 

Presunutie termínu konania sa veľtrhu z jarného na jesenný potvrdil, že záujem zúčastniť sa takéhoto podujatia je veľký nie len zo strany vystavovateľov, ale aj zo strany návštevníkov. O tomto fakte svedčia reálne štatistické výsledky, ktoré poukazujú na nárast zúčastnených spoločností, obsadenej plochy a počtu návštevníkov.

Z pozitívnych vyjadrení zúčastnených spoločností na otázku ich účasti na budúci ročník veľtrhu ELEKTRO EXPO, ktorý sa predbežne uskutoční 27. – 29. septembra 2010možno očakávať progresívny vývoj čo do počtu vystavovateľov tak aj nárastu návštevníkov z radov odbornej verejnosti.

 

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

 

Bc. Filip Mikuláš

Manažér veľtrhu ELEKTRO EXPO