Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009 sa koná v dňoch 2. – 6. novembra 2009.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnilo dňa 2. 11. 2009 za účasti podpredsedu vlády a ministra Slovenskej republiky Jána Mikolaja. Hlavným podujatím v rámci otvorenia je celoštátna konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách? Podujatie sa uskutoční v spolupráci s neziskovou organizáciou Mladí vedci Slovenska.

Hlavné podujatia:

Celoštátna konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2009

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre vedecko-výskumných pracovníkov, univerzitných a stredoškolských pedagogických zamestnancov na vzájomnú výmenu dobrých skúsenosti z práce s nadanými žiakmi stredných škôl v oblasti vedy a techniky a na prezentáciu námetov na skvalitnenie zvyšovania ich záujmu o problematiku vedy a techniky.

Účastníci konferencie na konkrétnych príkladoch z vlastných pracovísk budú prezentovať skúsenosti zo spolupráce medzi strednými školami a vedecko-výskumnými pracoviskami pri realizácii žiackych vedeckých a technických a pri rozvoji ich nadania.

Konferencia tiež poskytne stredným školám priestor na prezentáciu úspešných žiackych vedeckých a technických projektov (sprievodné podujatie konferencie s názvom Celoštátna súťažná prehliadka vedeckých  a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro) a na nadväzovanie kontaktov s výskumnými pracoviskami a univerzitami.

Sprievodné podujatie konferencie s názvom SCIENTIA PRO FUTURO – Celoštátna súťažná prehliadka žiackych vedeckých a technických projektov vypracovaných v školskom roku 2008/2009 poskytuje stredným školám priestor na nadväzovanie kontaktov s výskumnými pracoviskami a univerzitami.

Na celoštátnej súťažnej prehliadke sa zúčastní 120 žiakov stredných škôl, ktorí budú obhajovať 78 vedeckých a technických projektov a uchádzať sa o viac ako 24 ocenení v celkovej hodnote viac ako 20 000 EUR. Do súťaže bolo  prihlásených 150 žiackych vedeckých a technických projektov, z ktorých v prvom kole hodnotenia bolo vybratých 78 a tie postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku. Súťažné projekty sú rozdelené do dvoch základných kategórií. Sú nimi prírodné vedy (50 projektov z matematiky, informatiky, fyziky, chémie, biológie, ekológie a ostatných odborov prírodných vied) a technické vedy (28 projektov z elektrotechniky, strojárstva, dopravy, stavebníctva, informačných a komunikačných technológií, vodného hospodárstva a ďalších odborov technických vied). 

Súťažné vedecké a technické projekty žiakov bude hodnotiť podľa pomerne náročných medzinárodných kritérií odborná hodnotiaca komisia, ktorú tvorí 16 členov. Sú to renomovaní vedeckí pracovníci z troch ústavov Slovenskej akadémie vied a vedecko-pedagogickí pracovníci zo štyroch slovenských univerzít.

Je prístupné aj verejnosti v dňoch:

2. 11. 2009 od 15:00 ─ 17:00 hod.
3. 11. 2009 od 9:00 ─ 17:00 hod.
4. 11. 2009 od 9:00 ─ 17:00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre a slávnostné vyhlásenie publicistickej súťaže Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu

Termín: 3. 11. 2009
Miesto konania: EXPO club, Incheba Expo Bratislava
Čas: začiatok podujatia o 14:00 hod.

Slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2009

Termín: 4. 11. 2009
Miesto konania: v historickej budove NR SR, Župné námestie, Bratislava
Čas: začiatok podujatia o 19:00 hod.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností organizuje národnú konferenciu s názvom Priame ohlasy vedy a techniky v praxi.
Základným cieľom konferencie je prezentovať význam vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti, pre pokrok výroby a služieb na uspokojenie odborných a kultúrnych požiadaviek občanov a preukázať postavenie slovenského výskumu a vývoja v tomto procese.

Termín: 5. 11. 2009
Miesto konania: hala D2, Incheba Expo Bratislava
Čas: 9: 00 hod. otvorenie výstavy a 9:00 hod. otvorenie národnej konferencie
Konferencia je spojená s otvorením Výstavy Centier excelentnosti vo výskume a vývoji, ktoré budú na výstave prezentovať výsledky svojej činnosti, a je sprístupnená aj verejnosti.