PONUKA BRIGÁD

- hostess na výstavných akciách
- pokladník počas výstavnej akcie

Zaslaním Vášho životopisu na naše personálne oddelenie udelíte súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slovensko so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise a v motivačnom liste v rozsahu: titul, meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail kontakt, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, špecializácia vzdelania (zameranie) na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytnuté osobné údaje budú uchované po dobu jedného mesiaca od ukončenia výberového konania na danú pracovnú pozíciu (na účel opätovného kontaktu). Po uplynutí tejto doby budú údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na základe písomnej žiadosti máte právo žiadať o prístup k Vašim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov; právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.