CONECO - SPRIEVODNÝ PROGRAM

SPRIEVODNÝ PROGRAM

31. 3. 2008 - pondelok ___________budova Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bajkalská ulica, Bratislava)

10,00 Slávnostná prezentácia projektov prihlásených do súťaže o najlepší projekt energetiky.

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Ministerstvo hospodárstva SR, Incheba, a.s.

31. 3. 2008_________________________________________ Budova Veľvyslanectva ČR v Bratislave

11,00 Tlačová konferencia pri príležitosti oficiálnej účasti Českej republiky na veľtrhu

Organizátor: Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR, Incheba Praha, spol. s r.o..

1. 4. 2008 - utorok _________________________________________________________________ Expo Club

10,00 Slávnostné otvorenie veľtrhu

12,00 - 14,30 Slávnostné vyhodnotenie študentskej súťaže Xella

Organizátor: Xella Slovensko a CZ

15,00 - 18,00 Prezentácia novej dcérskej spoločnosti OHL ŽS, a.s. na Slovensku

Organizátor: OHL PS, a.s.

1. 4. 2008_________________________________________________Expo Aréna – konferenčná sála

14,00 - 18,00 Partnerský deň ZSPS – 2. ročník

Organizátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Incheba, a.s., Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo životného prostredia SR

1. 4. 2008_________________________________________________________ hala A1 - workshopy

11,00 - 12,00 Nové interiérové trendy v skle a nové architektonické aplikácie

Organizátor : AGC Flat GlassCzech, a.s.

14,00 - 15,00 Modulárna výstavba - workshop

Organizátor: KOMA Modular Construction

2. 4. 2008 - streda

2. 4. 2008______________________________________________________________ hala D1/110 A

09,00 - 18,00 „Slnko – elektrina – architektúra“ - poradenský deň centra PURE

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra

2. 4. 2008_____________________________________________________________ Voľná plocha B

09,00 - 18,00 Remeslo má zlaté dno 10. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Organizátor: Cech strechárov Slovenska

2. 4. 2008_________________________________________________________________ Expo Club

10,00 - 17,00 Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Významná obnova a energetická certifikácia budov 15. konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor: VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Slovenská komora stavebných inžinierov

2. 4. 2008_________________________________________________ Expo Aréna – konferenčná sála

10,00 - 13,30 Využitie obnoviteľných zdrojov energie v teplárenstve

Organizátor : Teplárenské združenie na Slovensku, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) Ing. F. Urban, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

2. 4. 2008_______________________________________________________ Hotel Incheba - Salónik

10,00 - 12,00 Čistá para v zdravotníctve a potravinárstve - odborný seminár

Organizátor : SPIRAX SARCO, Asociácia energetických manažérov

2. 4. 2008_________________________________________________________ hala A1 - workshopy

11,00 - 14,30 Dokonalá podlaha vyžaduje kvalitný podklad - odborný seminár

Organizátor : Cech podlahárov Slovenska

15,00 - 18,00 Energetická hospodárnosť priemyselných objektov - workshop

Organizátor : Združenie priemyselných odberateľov energie, Asociácia energetických manažérov

3. 4. 2008 - štvrtok

3. 4. 2008_________________________________________________________________ Expo Club

09,00 - 16,00 Marketing na trhu nehnuteľností - konferencia

Organizátor: Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

16,00 - 18,00 Vyhlásenie výsledkov súťaže: o Zlatú plaketu veľtrhu Coneco, Zlatú plaketu veľtrhu Racioenergia, Najlepší projekt energetiky, Udelenie ceny Zlatý Leonardo

Organizátor: Incheba, a.s.

3. 4. 2008_________________________________________________ Expo Aréna – konferenčná sála

09,00 - 12,00 Integrovaný manažment vodných zdrojov na území obcí - informačný seminár

Organizátor: Združenie miest a obcí Slovenska

13,00 - 16,00 Plánujete úsporu energie? Financujeme Vaše nápady! - odborný seminár

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra

3. 4. 2008_______________________________________________________ Hotel Incheba - Salónik

09,30 - 12,30 Novela energetického zákona: Postoj ČR k novému systému obchodovania s emisnými povolenkami - odborné semináre

Organizátor: Ministerstvopriemyslu a obchodu Českej republiky

3. 4. 2008_________________________________________________________ hala A1 - workshopy

09,00 - 14,00 Workshop na témy: Zavádzanie eurokódov do praxe, Energetická hospodárnosť budov – skúška odbornej spôsobilosti, Panelové domy – úpravy konštrukčného systému

Organizátor: Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov

15,00 - 17,00 Výroba rúrového programu z HDPE pre beztlakové kanalizačné a drenážne siete - workshop

Organizátor: Polieco Slovakia, spol. s r.o.

3. 4. 2008_____________________________________________________________ Voľná plocha B

09,00 - 18,00 Remeslo má zlaté dno 10. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Organizátor: Cech strechárov Slovenska

4. 4. 2008 - piatok

4. 4. 2008_________________________________________________________________ Expo Club

09,00 - 14,30 odborné semináre

09,00 - 11,30 Realizácia nariadenia Europskej komisie o určitých fluorovaných plynoch

12,00 - 14,30 Tepelné čerpadlá a kompresory

Organizátor: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

4. 4. 2008_________________________________________________ Expo Aréna – konferenčná sála

09,30 - 14,00 Meranie a rozpočítanie tepla - odborný seminár

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia - Ing. Michal Piterka

4. 4. 2008_________________________________________________________ hala A1 - workshopy

09,00 - 13,00 Aplikácia tribotechniky v stavebníctve a energetike - odborný seminár

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, člen ZSVTS Bratislava

4. 4. 2008_____________________________________________________________ Voľná plocha B

09,00 - 18,00 Remeslo má zlaté dno 10. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Organizátor: Cech strechárov Slovenska

Denne __________________________________________________________________ hala A1/408

Stavba roka 2007

Organizátor: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Konzultačno-poradenské centrum

Odborní garanti:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstvo SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, VVÚPS-NOVA - výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Združenie pre zatepľovanie budov, Združenie Slovokno a Energookno, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Úrad priemyselného vlastníctva, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

B0 / 700 Slovenský zväz chladiacej a klimatizačnej techniky

B2 / 709 Teplárenské združenie na Slovensku

B1 / 111 Cech strechárov

D / 119 Cech podlahárov Slovenska

A2 / 300B Cech kachliarov Slovenska

A2 / 200 Cech vykurovania a tepelnej techniky

B1 / 112

Denne______________________________________________________________________________ hala A0

Rakúska solárna architektúra, nízkoenergetické a pasívne domy

Organizátor: Institut pre energeticky pasívne domy

Zmena programu vyhradená.