Chemistry Slovakia, 12.-14.4.2011

V termíne od 12. do 14. apríla sa v Incheba Expo Bratislava uskutoční medzinárodný veľtrh chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu , Chemistry Slovakia spolu so  6. medzinárodným veľtrhom plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel, Carplast, ktoré spolu vhodne dopĺňajú zároveň sa konajúci Autosalón. Svoju produkciu na veľtrhoch predstaví 45 vystavovateľov z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Talianska, Švajčiarska a Slovenska.

Rok 2011 je okrem iného aj rokom chémie. Aj z tohto dôvodu sa spoločnosť Incheba rozhodla opäť obnoviť tradíciu konania veľtrhu so zameraním na chemický priemysel a nadviazať tak na známy veľtrh International Chemical Bratislava, ktorý sa úspešne konal 37 krát. Mottom veľtrhu je ,,Chémia - náš život, naša budúcnosť ".

Chemický priemysel mal a má už tradične v národnom hospodárstve Slovenskej republiky svoje nezastupiteľné miesto a význam. Slovenská chémia začiatkom 90-tych rokov vstúpila do transformačného procesu a prešla na podmienky trhového hospodárstva so značnou výrobnou základňou, dobrou vlastnou výskumnou základňou a veľmi dobrou úrovňou ľudského potenciálu. Mnohé staré výrobné závody nedokázali čeliť novovzniknutej konkurencii a to najmä v oblasti nákladov, ekologických limitov a kvality výrobkov. Na druhej strane sú v slovenskej ekonomike veľké spoločnosti, ktoré dokázali napredovať a umiestňovať sa na popredných miestach v rebríčku úspešnosti slovenských firiem. Pozitívom bolo tiež postupné etablovanie sa pomerne veľkého počtu nových, zväčša malých, avšak podmienkam trhu dobre prispôsobených dynamických firiem. Začiatok nového tisícročia priniesol nové trendy. Išlo najmä o zosilnenie pozície ázijskej konkurencie, posilňovanie slovenskej ekonomiky vplyvom prílevu zahraničných investícií, posilňovanie slovenskej koruny ktoré malo negatívny vplyv na slovenských exportérov, silné globalizačné tendencie, rozmach priemyselných sektorov do ktorých prichádzali najväčšie zahraničné investície t. j najmä automobilový a elektrotechnický priemysel. Napriek vyššie spomenutým trendom, chemický priemysel sa zaraďuje medzi štyri najvýznamnejšie sektory slovenského priemyslu.
        Rok 2011 ako Medzinárodný rok chémie, bol spolu s 20 výročím vzniku Zväzu chemického farmaceutického priemyslu dôvodom na naštartovanie nového projektu  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na už známu výstavu CARplast a hlavne na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA.

Odborní partneri veľtrhu :

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU

Slovenská akadémiu vied

Prírodovedecká fakultu Univerzity Komenského

 Slovenská chemická spoločnosť

 Asociácia chemických a farmaceutických spoločnosti